Специалности и програми

Учебно-научните звена в двата факултета са съответните катедри, които са отговорни за развитието и приложението на учебните програми за придобиване на висше образование от професионално направление „Изобразително изкуство“ за образователно-квалификационните степени „бакалавър“ и „магистър“ и образователната и научна степен „доктор“.
Във всички специалности освен основните художествени дисциплини, оформящи професионалната подготовка на студентите, се изучават следните дисциплини: рисуване, история на изкуството, естетика, философия, пластична анатомия, перспектива, чужди езици и спорт по избор. Всички студенти имат право да се обучават едновременно с избраната от тях специалност във втора специалност „Теория и практика на художественото образование“. Това им позволява да получат професионалната квалификация за учител по изобразително изкуство в средните общообразователни и специализираните художествени училища.
Обучението по тези дисциплини се осъществява от членовете на катедрите „Рисуване“, „Изкуствознание“ и „Общообразователни дисциплини“. Периодът за завършване на образователно-квалификационната степен (о.к.с.) „бакалавър“ в Националната художествена академия е четири академични години,
о.к.с. „магистър“ обхваща една и половина академични години, а за специалност „Теория и практика на художественото образование“ о.к.с. „магистър“ е с продължителност една академична година. Изключение прави магистърската програма „Дигитални изкуства”, която е със срок на обучение от две учебни години. Специалност „Реставрация“ предлага само магистърска програма с петгодишен курс на обучение. Образователната и научна степен „доктор“ е с продължителност три години след завършена о.к.с. „магистър“.
Понастоящем академията подготвя около 1000 студенти в различни специалности в сферата на визуалните изкуства, изкуствознанието и дизайна, в това число над 50 чуждестранни студенти, както и над 50 български и чуждестранни докторанти.

Страници