Материали от конкурс за заеманe на академична длъжност ”Професор” по /„Техника и технология на живописта и стенописта” и „Иконопис”/

Краен срок: 2017.02.10

Конкурс за заеманe на академична длъжност ”Професор” по научната специалност 05.08.04 Изкуствознание и изобразително изкуство /Техника и технология на живописта и стенописта” и „Иконопис”/
обявен в ДВ, бр. 43 от 07.06.2016 г.
 
Кандидат: доц.  д-р Здравко Петров Каменаров
 
Материали:
Резюме
 
РЕЦЕНЗИИ:
Проф.  Любомир Каралеев
Проф. Ружко Челебиев
Проф.Григори Григоров
 
СТАНОВИЩА:
Чл.кор.проф. Андрей Даниел
Проф. д-р Христо Етрополски
Проф. Николай Майсторов
Доц. Стефан  Тъпанов

 

Публикувано на 09.01.2017 г.