ОБЯВА ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА КОНКУРСНА ПРОЦЕДУРА ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ – 2“

Краен срок: 2022.12.01

Във връзка с изпълнение на задачите по Национална програма „Млади учени и постдокторанти – 2“ Националната художествена академия – бенефициент – обявява конкурс за набиране на кандидати за участие в програмата.
 
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ: 1.12.2022 г., 15:00 ч.
 
Условия за участване в конкурса:
 
Поради неусвоени средства по програмата за ПОСТДОКТОРАНТИ, но в ограничен размер, който не позволява назначаването на външни за организацията бенефициент постдокторанти, НХА обявява допълнителна конкурсна процедура за проектни предложения само на кандидати за постдокторанти на редовен трудов договор в институцията.
 
 
МОДУЛ „ПОСТДОКТОРАНТИ“
 
Допустими кандидати
Кандидати по този модул могат да бъдат учени с придобита ОНС „доктор“ на основен трудов договор в НХА. Те трябва да покриват минималните национални изисквания за придобиване на ОНС „доктор“ по професионалното направление, в което кандидатстват.
По време на участието си в Програмата кандидатите трябва да отговарят на определението за постдокторант: учен, който е придобил първа ОНС „доктор“, но не повече от пет години след придобиването ѝ.
 
Одобрените за постокторанти ще бъдат назначени на допълнителен договор за работа на непълен работен ден.
В този модул задължително се кандидатства с подаване на проектно предложение в организацията бенефициент, което да отговаря на следните изисквания: да е в актуална тематика и на високо научно ниво, да е представена детайлна работна програма за периода на проекта и подробен финансов план, придружен с обосновка.
Към научната продукция се отчита тази, отразена в базите данни Web of Science и/или Scopus.
 
Срок за изпълнение на проектното предложение: до 12 месеца с възможност за продължение, но не повече от общо 24 месеца в периода на изпълнение на Програмата. Минималният срок е 6 месеца.
Подадените документи от кандидатите за участие в Програмата ще бъдат разгледани и класирани от комисия, утвърдена със заповед на ректора на НХА. Решенията на комисията се одобряват от Академичния съвет на НХА.
 
СРОК НА ПРОГРАМАТА: до края на 2025 г.
Програмата ще се изпълнява на два етапа с продължителност по 18 месеца:
– I етап, 18 месеца, 2022 – 2023 година;
– II етап, 18 месеца, 2024 – 2025 година.
 
Средствата по съответния модул ще бъдат използвани за допълнителни месечни възнаграждения на вече назначени в организацията бенефициент постдокторанти, съгласно утвърдените в Програмата тарифни справки (https://web.mon.bg/bg/101140).
 
Необходими документи за кандидатстване:
– Автобиография;
– Мотивационно писмо (до една страница);
– Диплома за придобиване на ОНС „доктор“ по професионално направление 8.2. Изобразително изкуство;
– Списък с публикации и участия в национални и/или международни научни и художественотворчески форуми за млади учени и/или за постдокторанти, награди и др. (ако имат такива);
– Проектно предложение (задължително), което да отговаря на следните изисквания: да е в актуална тематика и на високо научно ниво, да е представена детайлна работна програма за периода на проекта и подробен финансов план, придружен с обосновка.
 
Може да се кандидатства със сканирани документи. Оригиналните документи, преведени на български език, се изискват само от спечелилите кандидати преди подписване на договорите им.
 
Документи за участие в конкурса се подават в Националната художествена академия
онлайн на електронна поща: yngsci_postdoc@nha.bg
или
на място: 1000 София, ул. „Шипка“ № 1, Ректорат на НХА, Деловодство, ет. 1.
Лице за контакти: г-жа Екатерина Петкова
Вижте още https://web.mon.bg/bg/101140
 
 
РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕН КОНКУРС ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ – 2“ 2022 В НАЦИОНАЛНАТА ХУДОЖЕСТВЕНА АКАДЕМИЯ  – ДОПЪЛНИТЕЛНА КОНКУРСНА ПРОЦЕДУРА ЗА МОДУЛ ПОСТДОКТОРАНТИ
 
На 6 декември 2022 г. се състоя заседание на Комисията по Национална програма „Млади учени и постдокторанти – 2“, утвърдена със заповед на Ректора № 0260 – О, София, 14.10.2022 г.
 
Бяха разгледани следните кандидатури:
 
1. вх.№ 1781/01.12.2022
 
Членовете на комисията, след разглеждане на документите направиха следното класиране на кандидатите за модул „Постдокторанти“.
 
Класирани кандидати в Модул „Постдокторанти“
1. вх.№ 1781/01.12.2022 – 37 т. (финансиране за 10 месеца)
 
Основания: Класирането на кандидатите е въз основа на получен брой точки по критериите за оценка на кандидатите, финансовите средства по програмата, отпуснати на НХА и решенията на комисията за провеждане на конкурса.
 
Решениета на Комисията е прието от АС на НХА с протокол № 31/13.12.2022