Протокол на Комисия и Заповед за сключване на договор от Втори търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична държавна собственост

Краен срок: 2018.06.26

Протокол на Комисия за разглеждане на заявления за участие в търг с тайно наддаване, назначена със Заповед № 0109-О/18.06.2018 на Ректора на НХА, проведена на 20.06.2018 г.
 
Заповед № 0112-О/26.06.2018 на Ректора на НХА за сключване на договор с наемател
 
ОБЯВА