Свободна позиция за длъжност „Началник Учебно-методичен отдел“

Краен срок: 2024.09.05

Национална художествена академия обявява свободна позиция за длъжност „Началник Учебно-методичен отдел“.
 
I. Кратко описание на длъжността:
– Отговаря за организацията на учебната  дейност и ръководи изпълнението на  задачите от Учебно-методичния отдел;
– организира и координира изготвянето на цялостната учебна документация в НХА;
– координира и контролира регламентираната годишна ангажираност на академичния състав;
– рганизира изпълнението на всички задачи поставени пред Учебно-методичния отдел във връзка с приемните кандидатстудентски изпити;
– организира процедурите по конкурси за редовни преподаватели, асистенти, доценти и професори в НХА.
 
II. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:
1. Степен на завършено образование – висше, като предимство имат завършилите: Хуманитарни науки; Изкуства; Публична администрация; Право;
2. Минимална образователно-квалификационна степeн – „магистър“;
3. Познаване на правната и нормативна база в системата на ВО;
4. Минимален професионален опит – 3 (три) години управленски опит в областта на административни структури, като предимство имат работилите в системата на ВО.
 
III. Допълнителни умения и квалификации:
1. Да притежава организационни и управленски умения за работа в екип, адаптивност, комуникативност;
2. Свободно владеене на английски език. (ниво Intermediate);
3. Опит в работата със съвременни информационни системи.
 
IV. Необходими документи за участие в подбора:
1. Заявление до Ректора на НХА за участие в подбора (по образец);
2. Документи за завършена образователна степен и придобита специалност, професионална квалификация, степен на владеене на английски език (ксерокопия);
3. Професионална автобиография;
4. Мотивационно писмо;
5. Референции – при възможност.
 
V. Подаване на документите:
Документите за участие в подбора се подават в Деловодството на Национална художествена академия, гр. София, ул. „Шипка“ №1, партерен етаж, в запечатан плик, всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа, до 16:00 часа на 5.09.2024 г. (включително).
Върху плика се посочва: наименование на свободната позиция, трите имена на кандидата, адрес за кореспонденция и телефон.
 
VI. Начин за провеждане на избора:
I етап: Проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания.
Списък на кандидатите, допуснати до втори етап ще бъде публикуван на 10.09.2024 г.  на сайта на Aкадемията: www.nha.bg
II етап: Интервю с допуснатите кандидати.
 
Интервюто ще се проведе  в сградата на НХА ул. „Шипка“ №1 по график, предварително съобщен на кандидатите
 
Длъжностна характеристика на свободната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите в Деловодството на Академията.
За справки: тел: 02/987 81 77
 
НХА спазва изискванията на европейската директива за защита на личните данни. Всички кандидатури ще се разглеждат строго конфиденциално.