Премиера на „Пет книги за изкуството архитектура“. Автор - проф. д-р арх. Тодор Булев

2018.04.20

Премиера на изданията на проф. д-р арх. Тодор Булев
„Пет книги за изкуството архитектура“
Същност. Форма. Език. Композиция. Битие.
 
24 април 2017,  17:30 часа
галерия „Академия“ 
София, ул. „Шипка“ 1, НХА
 
Представяне от проф. д. изк. Чавдар Попов
 
 
Студията „Изкуството архитектура“ е научен проект,  върху който проф. Тодор Булев работи през 2013 – 2018 г., като обобщава и доразвива различни свои проучвания и публикации от 80 – те години на ХХ в. до днес, както и материала от лекционните курсове по „Естетика“, „Методология на архитектурата“, „Архитектурна композиция“, „Архитектура и художествен синтез“ и др. Студията е структурирана в 5 части (20 глави), оформени като поредица от пет тома, четири от които вече са издадени от 2015 г. до днес, а последният от тях се очаква да бъде отпечатан до края на 2018 г.  Тази структура в значителна степен се определя от възприетия и развит последователно от автора семиотичен подход към архитектурната естетика, който се обосновава в първата част („Същност“), разгръща се в различни аспекти в следващите части („Форма“, „Език“. „Композиция“), за да се стигне до изследване и характеристика на езиковите търсения в архитектурата от последните 100 – 120 години. 
 
Студията е онагледена с голям брой илюстрации, по-голямата част от които са авторски аналитични схеми, концептуални скици, рисунки. Тезите на автора са развити освен концептуално и върху богат фактически материал,  с примери от историята и от съвременната архитектурна практика у нас и в чужбина. 
„Изкуството архитектура“ спада към фундаменталния тип съчинения. „... Доколкото ми е известно, в родната специализирана книжнина подобен тип съчинение се появява за първи път, нещо, което допълнително повишава градуса на очакванията на специалистите, пък и на по-широката издателска аудитория, която се интересува от тази проблематика“ – пише изтъкнатият наш изкуствовед, проф. д-р Чавдар Попов в своя отзив за студията на проф. Булев, публикуван в сп. „Архитектура“, бр.6 / 2016 г. 
 
Публичното   представяне   на   студията на проф. Тодор Булев на 24.04. 2018. от 17:30 ч. в галерия „Академия“ ще даде възможност за едно първо запознаване на по-широка аудитория от изкуствоведи, художници, архитекти и други специалисти с направеното и за личен контакт с автора. Четирите издадени тома на „Изкуството архитектура“, както и други книги на проф. Булев ще могат да бъдат закупени с отстъпка.  
 
Тодор Булев  за  „Изкуството архитектура“
Тази студия се основава на три мои оптимистични убеждения.
Първото – това е убедеността ми, че човечеството е необходим връх в еволюцията на материята, затова то има своята роля в нейното развитие, по-точно своята антиентропийна роля.
Второто – че естетическото усвояване, красотата са част от тази мисия, защото красотата е начин да разбираме и променяме света според нашите висши цели, според нашата човешка мярка; защото корените на красотата са дълбоко в същността на нещата, като човешка и природна ценност. Когато Достоевски казва: „Красотата ще спаси света.“, той според мене има предвид именно ролята на тази дълбока връзка, благодарение на която красотата е израз не само на обществено и природно ценното (в развитието на обществото и природата), но и става необходим вектор в сътворяването на тези ценности. 
Третото – че архитектурата има особена роля за бъдещето на красотата, защото представлява универсален модел на естетически практики главно в жизнената среда, но и не само в нея! Това е така, защото чрез архитектурата човек твори красотата, реално преобразува света и в същото време създава нова, сложна, паралелна духовна реалност чрез многопластово въздействащия ни архитектурно – художествен език, способен да изрази в архитектурно – художествената творба богатство от ценности, мисли и емоции. Затова и от утилитарната необходимост да има покрив над главата си човек създава изкуството архитектура.
Да, съвременността е дълбоко противоречива, размиваща критериите за добро и зло, правилно и неправилно, красиво и грозно. Но, ако тези граници и критерии изчезнат окончателно, ние ще загубим и човешкото в себе си, ще загубим ориентирите на развитието си. Затова и светът трябва да спаси красотата. Опитах се да го обясня с тази книга и вярвам, че към тези мои убеждения няма да останат безразлични и моите читатели.   
 
Биографична справка за Тодор Булев
Проф. д-р арх. Тодор Булев е роден в с. Изгрев, Плевенска област. Завършва и специализира в Москва. Член е на Руската академия за архитектура и строителни науки. Живее и работи в София. Преподава във ВСУ „Черноризец Храбър“, „ВСУ „Любен Каравелов“, НХА. Автор е на над 300 публикации с архитектурна тематика в специализирания и масовия печат и на редица книги, сред които „Естетически проблеми на съвременния град“ (София, 1982г.), „Дизайн на градската среда“ (София, 1990г.), „Възстановяване на Посолството на Св. Престол“ (София, 1995г.), „Архитектурни кръстопътища“ (София, 2003г.), „Градът и изкуствата“ (София, 2009г.), „Ландшафтна архитектура“ в 2 тома (2010 – 2011 г.), „Архитектурно формообразуване“ (2012 г.), „Предизвикателството София“, 2017 г. В момента приключва издаването на студията „Изкуството архитектура“ („Същност“ (2015), „Форма“ (2016), „Език“ (2017), „Композиция“ (2017), „Битие“ (до края на 2018 г.). Автор е на различни урбанистични, ландшафтни, архитектурни и художествени проекти за Черноморското крайбрежие и други територии, за градовете София, Пловдив, Варна, Плевен, Ловеч, Сандански, Троян, в това число за реконструкцията и модернизацията на комплекса сгради на Посолството на Св. Престол (Ватикана) и бул. „Витоша“ като пешеходна зона (2011 – 2014 г.).  
 
По-подробно за Тодор Булев вж. 
Сп. „Архитектура“, бр. 5 / 2015 г., арх. М. Миркова. „Творческият път на един архитект“;
За студията „Изкуството архитектура“ 
Сп. „Архитектура“, бр. 6 / 2016 г., проф. Чавдар Попов „Началото на „Пет книги за архитектурата“ на проф. Тодор Булев. 

 

Сподели