Пресконференция по проект „Нов учебен корпус на НХА в град София“

2016.12.08

Националната художествена академия организира на 14.12.2016 г. от 11:00 часа в галерия „Академия“ на НХА пресконференция за представяне на проект 
 
BG16RFOP001-3.003-0010-C01
„НОВ УЧЕБЕН КОРПУС НА НХА В ГРАД СОФИЯ“
 
Проектът е финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие. Приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура“.
Процедура BG16RFOP001-3.003 „Подкрепа за висшите училища в Република България“.
 
Участници в пресконференцията:
проф. Николай Драчев ректор на НХА
доц. Даниела Янкова зам.-ректор на НХА
арх. Стефан Добрев 
 
Общата стойност на проекта е 2 999 600,00 лв., от които 2 549 660,00  лв, финансирани от Европейски фонд за регионално развитие и 449 940,00 лв, национално финансиране , с продължителност на дейностите 30 месеца и срок на изпълнение до 26 април 2019 г.
 
Целта на проекта е да се подобри качеството на образователната среда в сферата на висшето образование,  да повиши нейната привлекателност сред учащите и да осигури равен достъп на групите в неравностойно положение до образователните услуги. 
 
Изпълнението на проекта предвижда проектирането и изграждането на нов учебен корпус за целите на Национална художествена академия – функционална четириетажна сграда, сутерен и терсовиден етаж. В новия корпус ще бъдат изградени 3 лекционни зали, 16 художествени ателиета, компютърна зала, библиотека с книгохранилище и необходими комуникационни, санитарни и технически помещения.

Файлове за изтегляне

Сподели