„Първа копка“ по проект „Нов учебен корпус на Национална художествена академия в град София“

2018.04.26

Проектът се финансира от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие, Приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура“

На 26.04.2018 г. (четвъртък) в 14:00 часа се проведе церемония „Първа копка“ и вграждане на „капсула на времето“ в Национална художествена академия (НХА), ул. „Шипка“ № 1 по повод стартирането на строителните дейности по проект „Нов учебен корпус на НХА в град София“. Изпълнението на мащабния проект се осъществява посредством предоставянето на безвъзмездна финансова помощ от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие, Приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура“.
На събитието присъстваха г-жа Амелия Гешева, заместник министър на културата, представители на фирмата изпълнител на строителните дейности, преподаватели и студенти от академията.
По време на церемонията ректорът на Национална художествена академия, проф. Николай Драчев, прочете текст, който беше запечатан в „Капсула на времето“ и предаден на г-н Любомир Галчев, представляващ строителната фирма. На по- късен етап от строителството капсулата ще бъде вградена в една от стените на новата сграда, за да бъде запазено посланието в нея за бъдещите поколения в Академията.
Изграждането на новата сграда е от изключително значение за Национална художествена академия. След завършването му по- голяма част от специалностите в академията ще бъдат събрани на едно място, учебният процес ще бъде оптимизиран, а оборудването ще бъде подновено.
Изпълнението на договора за строителство ще приключи за период от 15 месеца и  предвижда  изграждането на напълно самостоятелна сграда от 2158 м2 на 4 етажа, сутерен и терсовиден етаж. В нея ще се поместват 3 лекционни зали, компютърна зала, 16 художествени ателиета, библиотека с книгохранилище и всички необходими комуникационни, санитарни и технически помещения. Сградата ще бъде разположена в източната част на академията, в непосредствена близост до съществуващото Северно крило на НХА.Изпълнението на целия проект е за срок от 30 месеца, а общата стойност на проекта е 2 999 600.00 лв, от които 2 549 660,00  лв, финансирани от Европейски фонд за регионално развитие и 449 940,00 лв, национално финансиране.

Оперативната програма „Региони в растеж“ 2014-2020 (ОПРР 2014-2020) представлява единна оперативна програма за цялата територия на България и е насочена към постигане на растеж и заетост в българските региони. ОПРР 2014-2020 е разработена в съответствие със стратегията на ЕС за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж (Европа 2020). Също така, ОПРР 2014-2020 е част от Споразумението за партньорство на Република България за програмния период 2014-2020 г., и е в съответствие с Националната програма за развитие България 2020, с Националната програма за реформи, с Националната стратегия за регионално развитие 2012-2022 г., с Националната концепция за пространствено развитие за периода 2013-2025 г. (НКПР), с Териториален дневен ред на ЕС 2020, със стратегията на ЕС за Дунавския регион
Приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура“ е насочена към подобряване на образователната инфраструктура от национално и регионално значение, предоставяща квалификация и умения на учащите, свързани с нуждите на пазара на труда, но същевременно и към подкрепа за обекти на образователната инфраструктура за учащи в неравностойно положение, приоритизирани на национално ниво.

Галерия

Файлове за изтегляне

Сподели