Свободнa позиция за длъжност „Техник строителство и архитектура“ в Стопански отдел

2022.03.24

Национална художествена академия обявява  свободнa позиция за длъжност „Техник строителство и архитектура" в Стопански отдел, НХА, София
 
I. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:
1. Степен на завършено образование – средно; 
2. Квалификация – строителен техник;
3. Познаване на правната и нормативна база в системата на ВО;
4. Познаване на Правилника за дейността на Националната художествена академия;
5. Минимален професионален опит – 3 (три) години в областта на строителството; 
6. Познания на ЗОП, ЗДС.
 
II. Допълнителни умения и квалификации:
1. Да притежава организационни умения за работа в екип, адаптивност, комуникативност;
2. Работа с MS Office Professional 2016;
3. Да притежава СУМПС;
4. Работа с Auto CAD е предимство.
 
III. Начин за провеждане на избора:
1-ви етап: Проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания
2-ри етап: Интервю с одобрените в 1 етап кандидати
І етап на подбора: Списък на кандидатите, допуснати до втори етап ще бъде публикуван на 11.04.2022 г. на уебсайта на Академията: www.nha.bg
ІІ етап на подбора: Провеждане на интервю с допуснатите кандидати ще се проведе на 13.04.2022 г.  в сградата на НХА, ул. „Шипка“ № 1, по  график, предварително съобщен на кандидатите. 
 
IV. Необходими документи за участие в подбора:
1. Заявление до ректора на НХА за участие в подбора;
2. Документи за завършена образователна степен и придобита специалност, професионална квалификация;
3. Професионална автобиография;
4. Мотивационно писмо;
5. Ксерокопие от трудова и/или служебна книжка, осигурителна книжка или друг документ, удостоверяващ опит в необходимата област.
 
V. Място и срок на подаване на документите:
Документите за участие в подбора се подават в Деловодството на Националната художествена академия, гр. София, ул. „Шипка“ № 1, партерен етаж, в запечатан плик, всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа, до 08.04.2022 г. (включително) до 16:00 часа.
Върху плика се посочва: наименование на свободната позиция, трите имена на кандидата, адрес за кореспонденция и телефонен номер.
 
VI. Кратко описание на длъжностите:
Техник „Строителство и архитектура“ извършва комплекс от дейности, като: поддържане в добро състояние сградите на НХА; осъществяване на поетапен контрол по време на на строително-ремонтни работи; участие в комисии по приемане на строително-ремонтни работи и подписване на протоколи за извършена строително-ремонтна дейност; участие в комисии по описване и бракуване на оборудване, демонтирано при ремонта; извършва заснемане на площи; изготвя документи за участие в обществени поръчки и търгове и участва в комисии по ОП (работа с ЦАИС) съгласно ЗОП и в комисии за търгове по ЗДС; установява и предлага план за отстраняване на аварийни ремонти по сгради и инсталации; подпомага дейността на РСО и ЗРФАССРД.
  
Длъжностната характеристика на свободната позиция се предоставя на кандидатите при подаване на документите в Деловодството на Академията.
Моля, изтеглете „Заявление за участие в подбор“, което трябва да попълните и да донесете в НХА при подаване на документите!
Справки на тел. 02 / 987 81 77 или 0882 12 66 77

Сподели