Свободни позиции за длъжност „Експерт в Учебно-методичен отдел“

2022.03.18

Националната художествена академия обявява ДВЕ свободни позиции за длъжност „Експерт в Учебно-методичен отдел“, както следва:
 
1. Експерт за работа с чуждестранни студенти, поддържане и оценяване на качеството на обучение в Академията, както и обработка на  документацията по акредитационни процедури и следакредитационен контрол  
 
2. Експерт за  работа с докторантите на НХА, седмично разписание и изпитни сесии
 
I. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:
1. Степен на завършено образование – висше, като предимство имат завършилите хуманитарни науки; изкуства; „Публична администрация“;
2. Минимална образователно-квалификационна степен – „бакалавър“.
 
II. Допълнителни умения и квалификации:
1. Да притежава организационни умения за работа в екип, адаптивност, комуникативност;
2. Свободно владеене на английски език;
3. Работа с MS Office Professional 2016.
 
III. Начин за провеждане на избора:
1-ви етап: Списък на кандидатите, допуснати до втори етап, ще бъде публикуван на 07.04.2022 г. на информационното табло в сградата на НХА, както и на уебсайта на Академията: www.nha.bg  
2-ри етап: Интервю с одобрените в 1-вия етап кандидати, което ще се проведе на 11.04.2022 г.
 
IV. Необходими документи за участие в подбора:
1. Заявление до ректора на НХА за участие в подбора;
2. Документи за завършена образователна степен и придобита специалност, професионална квалификация, степен на владеене на английски език (ксерокопия);
3. Професионална автобиография;
 
V. Място и срок на подаване на документите:
Документите за участие в подбора се подават в Деловодството на Националната художествена академия – гр. София, ул. „Шипка“ № 1, партерен етаж – в запечатан плик всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа, до 06.04.2022 г. (включително) до 16:00 часа.
Върху плика се посочва: наименование на свободната позиция, трите имена на кандидата, адрес за кореспонденция и телефонен номер.
 
Длъжностните характеристики за свободната длъжност се предоставят на кандидатите при подаване на документите в Деловодството на Академията.
За справки: 02 / 987 81 77 и  02 / 988 17 02

Сподели