Чуждестранни студенти

 
адрес: ул. „Шипка“ №1, София 1000, ет. I, кабинет № 2,
тел. (02) 9881702, факс (02) 9878064; e-mail: s.mateeva@nha.bg 
 
 
Радваме се, че проявявате интерес към Националната художествена академия. Преподавателите в нашата Академия са изтъкнати художници, изкуствоведи,  дизайнери и специалисти, изпълнени с чувство за отговорност към своята работа. Връзката между теория и практика е  основен елемент от нашата образователна философия. Ние предлагаме  широк избор от бакалавърски и магистърски програми  за  студенти с разнообразни интереси.
 
Ръководни принципи на НХА
В своята цялостна дейност Националната художествена академия следва принципа на равноправие за всички. В съответствие с този принцип, Академията съблюдава политика на недискриминация по расов, полов, религиозен, етнически и пр. признаци, както и спрямо инвалиди, ако те притежават необходимите квалификации и способности. Въпросният принцип обхваща всички образователни  програми, дейности и назначения в Академията, както и приема на студенти.
 
Условия за прием
Приемът в Академията се осъществява на състезателни начала: кандидатите се избират  от приемна комисия  въз основа на  творчески състезания, проведени  под формата на приемни изпити.
 
За студенти в о. к. с. „Бакалавър“ и „Магистър“ само за спец. „Реставрация“, в НХА могат да кандидатстват чуждестранни граждани, които притежават документ за завършено средно образование, осигуряващо им достъп до обучение във висшите училища на страната, в която е придобито средното образование.
 
За студенти в о.к.с. „Магистър“ могат да кандидатстват чуждестранни граждани, които притежават документ за завършено висше образование, осигуряващо им достъп до обучение във висшите училища на страната.
 
За докторанти могат да кандидатстват лица с придобита образователно-квалификационна степен „Магистър“. Лица, завършили чуждестранни висши училища, могат да кандидатстват, след като придобитото висше образование им бъде признато по реда на Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование в чуждестранни висши училища.
 
Чуждестранни граждани могат да кандидатстват в НХА:
– 1. В изпълнение на междуправителствени спогодби за образователен, научен и културен обмен
– 2. Съгласно актове на Министерския съвет
– 3. Срещу заплащане на такси за обучение.
 
Чуждестранни граждани могат да кандидатстват за обучение и при условията и по реда за приемане на българските граждани във висшите училища на Република България, ако:
– 1. Имат статут на постоянно пребиваващи на територията на Република България
– 2. Имат статут на бежанци
– 3. Са от българска народност, удостоверена по реда на ПМС № 103 от 1993 г. за осъществяване на образователна дейност сред българите в чужбина.
Кандидат-студентите по т. 3 се приемат в рамките на ежегодно утвърждавания от Министерския съвет брой студенти.
 
– Приемът на студенти, докторанти и специализанти – граждани на държави-членки на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство в НХА да се осъществява по реда и условията по чл. 68, ал.7 от ЗВО (Приемането на студенти, докторанти и специализанти – граждани на държави-членки на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство се извършва при условията и по реда, определен за българските граждани).
– Кандидат-студенти от страните на Европейския съюз и на Европейското икономическо пространство, които не изпълняват изискванията по чл. 68, ал. 7 от ЗВО, след проверочни изпити да заплащат такса на обучение за о. к. с. „Бакалавър“ – 2500 евро годишно и за о. к. с. „Магистър“ – 3000 евро годишно.
– Задължително условие за чужденците, кандидатстващи в НХА, е да преминат подготвителен курс по български език или да имат документ за успешно положен изпит по български език. НХА осигурява възможност на кандидатите, обучаващи се в подготвителното отделение по български език към НХА, да получават паралелно информация и подготовка за предстоящото им кандидатстване в академията.

Страници