Електронно обучение

ПРОЕКТ № BG051PO001–4.3.04–0046 „ВЪВЕЖДАНЕ НА ЕЛЕКТРОННОТО ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ КАТО ИНТЕГРИРАН ЕЛЕМЕНТ НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ, ОСЪЩЕСТВЯВАНО ОТ НАЦИОНАЛНАТА ХУДОЖЕСТВЕНА АКАДЕМИЯ“
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Схема BG051PO001–4.3.04 „Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование“. Приоритетна ос 4: „Подобряване на достъпа до образование и обучение“.

Страници