Ръководство

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА НХА
проф. Виктор Паунов, председател
доц. Роберт Цанев, зам.-председател

АКАДЕМИЧЕН СЪВЕТ

 
 
РЕКТОР
проф. Георги Янков
 
ЗАМЕСТНИК-РЕКТОРИ
Зам.-ректор по учебната дейност, акредитацията и развитието на академичния състав - 
Зам.-ректор по научната и художествено-творческата дейност - 
Зам.-ректор по административната и стопаска дейност - 
 
РЪКОВОДИТЕЛИ НА ОТДЕЛИ И ЗВЕНА
Началник на Финансово-четоводен отдел - и.д. гл. счетоводител Димитринка Рафаилова
Началник на Учебно-методичен отдел – г-жа Свилена Челебийска-Матеева
Ръководител международна дейност и Еразъм координатор – проф. Митко Динев
Ръководител изложбена дейност – проф. д-р Маня Вапцарова
Ръководител стопанска дейност – Борислав Станков
Ръководител рекламно-информационна дейност – Антон Иванов
 
ФАКУЛТЕТ ЗА ИЗЯЩНИ ИЗКУСТВА
проф. Светозар Бенчев, декан на ФИИ
доц. Регина Далкалъчева, зам.-декан на ФИИ
 
ФАКУЛТЕТ ЗА ПРИЛОЖНИ ИЗКУСТВА
доц. Мирослав Богданов, декан на ФПИ
доц. д-р Арсен Минков, зам.-декан на ФПИ
 
КОНТРОЛЕН СЪВЕТ
проф. д-р Десислава Христова - Тошева, председател
проф. д-р Кирил Божков, зам.-председател

доц. д-р Росен Цветанов
доц. д-р Момчил Мирчев
Мила Миладинова - студент
 
ПОСТОЯННИ КОМИСИИ КЪМ АКАДЕМИЧНИЯ СЪВЕТ
 
Решения на Академични съвети  /Достъп за оторизирани потребители/