Ръководство

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА НХА
проф. Любомир Каралеев, председател
доц. Станко Войков, зам.-председател

АКАДЕМИЧЕН СЪВЕТ
проф. Николай Драчев, 
проф. Андрей Даниел, проф. Васил Рокоманов, проф. Виктор Паунов, проф. Георги Янков, проф. Любомир Каралеев, проф. Петър Бонев, проф. д. изк. Петер Цанев, проф. Светозар Бенчев, проф. Светослав Кокалов, проф. д. изк. Свилен Стефанов, проф. Георги Георгиев, доц. Арсен Минков, доц. Емил Бачийски, доц. Мирослав Богданов, доц. Димо Колибаров, доц. Регина Далкалъчева, ас. д-р Светлин Балездров; ст. преп. Теодор Лихов, ас. Любомил Драганов, Свилена Челебийска (Началник Учебно-методичен кабинет), Гергана Иванова (студент), Мирела Белчева (студент), Гергана Труканова (студент), Стиляна Джонгова, (студент)
 
РЕКТОР
проф. Николай Драчев
 
ЗАМЕСТНИК-РЕКТОРИ
Зам.-ректор по учебната дейност, акредитацията и развитието на академичния състав - доц. д-р Бойка Доневска
Зам.-ректор по научната и художествено-творческата дейност - проф. д-р Бисерка Пенкова
Зам.-ректор по административната и стопаска дейност - доц. арх. Даниела Янкова
 
РЪКОВОДИТЕЛИ НА ОТДЕЛИ И ЗВЕНА
Началник на Финансово-четоводен отдел - и.д. гл. счетоводител Димитринка Рафаилова
Началник на Учебно-методичен отдел – г-жа Свилена Челебийска-Матеева
Ръководител международна дейност и Еразъм координатор – проф. Митко Динев
Ръководител изложбена дейност – проф. д-р Маня Вапцарова
Ръководител на административен отдел – инж. Владимир Караиванов
Ръководител стопанска дейност – Борислав Станков
Ръководител рекламно-информационна дейност – Антон Иванов
 
ФАКУЛТЕТ ЗА ИЗЯЩНИ ИЗКУСТВА
проф. Светозар Бенчев, декан на ФИИ
доц. Регина Далкалъчева, зам.-декан на ФИИ
 
ФАКУЛТЕТ ЗА ПРИЛОЖНИ ИЗКУСТВА
доц. Мирослав Богданов, декан на ФПИ
доц. д-р Арсен Минков, зам.-декан на ФПИ
 
КОНТРОЛЕН СЪВЕТ
доц. Николай Цачев, председател
доц. Роберт Цанев, зам.-председател
доц. Димитър Добревски
доц. д-р Величка Минкова
Северина Енева, студент
 
ПОСТОЯННИ КОМИСИИ КЪМ АКАДЕМИЧНИЯ СЪВЕТ
 
Решения на Академични съвети  /Достъп за оторизирани потребители/