Студентски общежития

Студентското общежитие на НХА се намира в Студентски град, бл. 28.
 
Директорът по РСО – инж. Елин Стоянов, тел. (02) 9 878 150, ръководи непосредствено дейността на Студентското общежитие.
Приемен ден на инж. Стоянов в Студентското общежитие – всеки петък от 10:00 до 12:00 часа (стая на организатор общежитие)
 
Експерт Стипендии и общежития – Андриана Коцева, тел. 0872 370 075 и 0878 315 437, оперативно организира работата в студентското общежитиe. Тя е служебното лице, от което се получават заповедите на класиралите се и настанени в общежитието студенти, докторанти и специализанти.
 
Организатор общежитие – Теофана Теофилова, тел. +359 884 860 203, е служебното лице, което осъществява административното обслужване и настаняване по време на настанителната кампания и извън нея в блока, и упражнява контрол за спазване на вътрешния ред в общежитието.
 
Всяка учебна година със заповед на ректора на НХА се назначава 5-членна Комисия по социално-битовите въпроси на учащите (КСБВУ). В комисията представителите на Студентския съвет са не по-малко от 70% от общия състав.
 
КСБВУ има следните функции и задължения:
Ежегодно определя местата за настаняване; предлага на ректора на НХА сроковете за приемане на документи; разглежда подадените индивидуални молби; извършва класирането на подадените молби, като подготвя и оформя документите за настаняване и др.

Страници