Брой докторанти за прием 2018

Националната художествена академия обявява конкурси за 2018 г. по докторска програма „Изкуствознание и изобразителни изкуства“, от професионално направление 8.2 Изобразително изкуство от област на висше образование 8. Изкуства.
 
Общо – 24 (двадесет и четири) в следните катедри, както следва:
 
За редовни докторанти общо: 20
1. Живопис - 2 (две),
2. Стенопис - 1 (една),
3. Скулптура - 1 (една),
4. Графика - 1 (една),
5. Книга, илюстрация и печатна графика - 1 (една),
6. Плакат и визуална комуникация - 1 (една),
7. Изкуствознание - 6 (шест), от тях:
• Модерно и съвременно изкуство - 3 (три),
• Дигитални изкуства  -  2 (две),
• Фотография - 1 (една),
8. Сценография - 1 (една),
9. Текстил – изкуство и дизайн – 2 (две)
10. Индустриален дизайн -1 (една),
11. Мода - 1  (една),
12. Теория и практика на художественото образование –
• Психология на изкуството - 2 (две),
 
За задочни докторанти общо: 4 (четири)
1. Стенопис - 1 (една),
2. Реставрация -1 (една),
3. Плакат и визуална комуникация - 1 (една),
4. Теория и практика на художественото образование:
• Психология на изкуството - 1 (една),
 
Срок за подаване на документи за докторантурите  - 
2 (два) месеца след обнародването в Държавен вестник - Бр. 62 /27.07.2018 г.
За справки – тел.:02/ 988 17 02 – Учебно-методичен отдел.
 
Кандидатите подават следните документи в срок до 27.09.2018
 
1. ЗАЯВЛЕНИЕ (свободен текст, касаещ специалността, към която се проявява интерес и заявка за западния език, за който ще се държи изпит както и формата  на обучение).
2. АВТОБИОГРАФИЯ (СV).
3. ДИПЛОМА ЗА О.К.С. БАКАЛАВЪР  И  МАГИСТЪР (оригинал и ксерокопие).
4. ДЪРЖАВНА ТАКСА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ – 210,00 лева
 - Таксите се внасят по банковата сметка на НАЦИОНАЛНАТА ХУДОЖЕСТВЕНА АКАДЕМИЯ
– (IBAN) BG81 BNBG 9661 3100 1763 01,  (BIC): BNBGBGSD, Банка: БНБ.

 

 

Сподели