Брой докторанти за прием 2021

Националната художествена академия обявява конкурси за 2021 г. по докторска програма „Изкуствознание и изобразителни изкуства“, от професионално направление 8.2 Изобразително изкуство от област на висше образование 8. Изкуства.
Общо – 29 (двадесет и девет) в следните катедри, както следва:
 
За редовни докторанти общо: 26
1. Живопис – 2 (две)
2. Стенопис – 1 (една)
3. Скулптура – 2 (две)
4. Графика – 1 (една)
5. Книга, илюстрация, печатна графика – 1 (една)
6. Плакат и визуална комуникация – 2 (две)
7. Изкуствознание – 7 (седем), от тях:
– Модерно и съвременно изкуство – 2 (две)
– Ново българско изкуство – 1 (една)
– Дигитални изкуства – 3 (три)
– Фотография – 1 (една)
8. Керамика и дизайн на порцелан и стъкло – 2 (две), от тях:
– Керамика – 1 (една)
– Дизайн на порцелан и стъкло – 1 (една)
9. Сценография – 2 (две)
10. Индустриален дизайн – 1 (една)
11. Дизайн за детската среда – 1 (една)
12. Мода – 1 (една)
13. Теория и практика на художественото образование – 3 (три), от тях:
– Арттерапия – 1 (една)
– Психология на изкуството – 1 (една)
– Теория и практика на художественото образование  – 1 (една)
 
За задочни докторанти общо: 3
1. Стенопис – 1 (една)
2. Скулптура – 1 (една)
3. Реставрация – 1 (една)
 
Срок за подаване на документи за докторантурите:
2 (два) месеца след обнародването в Държавен вестник – бр. 61 от 23.07.2021 г.
За справки – тел.: 02/ 988 17 02 – Учебно-методичен отдел.
 
Кандидатите подават следните документи в срок до 23.09.2021 г.
1. Заявление (до Ректора на НХА).
2. Автобиография (СV).
3. Диплома за о.к.с. „Бакалавър“ и „Магистър“ (оригинал и ксерокопие).
4. Уверение за образователно-квалификационна степен магистър (в случаите, когато не е издадена диплома);
6. Държавна такса за кандидатстване – 210,00 лева
 
– Таксите се внасят по банковата сметка на НАЦИОНАЛНАТА ХУДОЖЕСТВЕНА АКАДЕМИЯ
– (IBAN) BG81 BNBG 9661 3100 1763 01, (BIC): BNBGBGSD, Банка: БНБ.
за справки и подаване на документи за кандидатстване:
експерт Наира Бабаян
адрес: ул. „Шипка“ №1, София 1000, ет. I, кабинет „Учебно-методичен отдел“,
тел. (02) 9881702; e-mail: n.babayan@nha.bg

 

Сподели