Детска среда – екстериор (МА)

Детските площадки за игра на открито са пространства, където децата прекарват доста голяма част от детството си в игри и забавления. Тези места трябва да бъдат внимателно планирани и проектирани  така, че да отговорят на нуждите и потребностите на всички деца, като същевременно подпомагат тяхната социализация и осигуряват физическото им развитие като основа за превенция на здравословното им състояние.
Програмата има за цел да даде теоретични познания и практически умения, свързани с всички аспекти на проектирането, изграждането и експлоатацията на детски площадки и спортни съоръжения.
 Студентите разработват задачи по избор от областите:
– среда и съоръжения за игра на открито;
– среда и съоръжения за деца с физически увреждания;
– създаване на съоръжения за спорт и двигателна активност на открито.
Чрез проектирането на конкретни дизайн продукти студентите решават функционални, естетически, технологични и конструктивни, ергономични, социални, интеграционни, екологични и други проблеми. Успоредно с това се решава и изграждането на обекта в цялост, с всички ландшафтни, архитектурни и урбанистични дизайн елементи. Проектирането на съоръжения за игра е отговорна дейност, към която е необходимо да се пристъпва след натрупване на необходимия минимум от познания. Учебният процес е в тясна връзка с дисциплините „Пространство, цвят, дизайн“, „Технически параметри на дизайна“, „Приложна графика“ и др.
Обучението по програмата формира у студентите знания за особенностите на дизайнерския процес и творческа нагласа за решаване на поставените проблеми.
Важно място в обучението е отделено на българските и европейски стандарти за безопасност в областта на съоръженията за игра на открито. Студентите събират и  анализират богат информационен материал, касаещ различни аспекти на разработвания проблем от избраното направление.
Студентите придобиват професионална компетентност, свързана с разработваните теми.
Магистърската програма приключва с разработване и защита на дипломна работа през третия семестър.
 
Редовни преподаватели:
проф. д-р АРСЕН МИНКОВ
проф. д-р арх. МИЛЕНА НИКОЛОВА
доц. д-р РУМЯНА ПАНКОВА
доц. д-р ВЕЛИЧКА МИНКОВА
гл. ас. д-р РАЯ ГАЙТАНДЖИЕВА
 
Хонорувани преподаватели:
преп. ИВАЙЛО СИРКАРОВ
преп. инж. ЕЛИСАВЕТА ЙОРДАНОВА

Галерия

Файлове за изтегляне

Сподели