Документи за кандидатстване за 2024/25

Документи за кандидатстване в НХА се приемат от 15 до 30 юни 2024 г., онлайн и на място в НХА:
– Ректорат, Учебно-методичен отдел, ул. „Шипка“ 1, приемно време 10:00–12:00 и 14:00–16:00 през работните дни 
– Филиал на НХА в гр. Бургас – Пристанище Бургас, Магазия 1, ет. 2, приемно време 10:00–12:00 и 14:00–16:00 през работните дни
 
Документите за кандидатстване са:
 
1. Молба и информационни картончета до ректора по образец на НХА (небходима само за подаващите документи на място в НХА). Закупуват се в НХА в обявения срок за подаване на документи. Ако кандидат-студентът желае да се яви на изпити за две специалности, подава документи за всяка една от тях. Цена за един брой документи за кандидатстване - 8,00 лв.
 
2. Оригинал и копие от дипломата за завършено последно (средно или висше) образование. Оригиналът на дипломата се връща на кандидата веднага след сверяване с копието и заверка от длъжностното лице, което приема документите. Завършилите средно образование в годината на кандидатстване, но неполучили диплома, представят документ от съответното училище, удостоверяващ завършването му и предстоящото издаване на диплома, която дава право за продължаване на образованието. За онлайн подаващите – тези документи, да са сканирани или заснети и прикачени към кандидатстудентското досие.
 
3. Кандидатите с увреждания представят експертно решение от ТЕЛК, удостоверяващо процент инвалидност, а останалите кандидати, участващи в изпитите по чл.2, ал.5 от раздел I „Условия за кандидатстване“, представят молба и съответния документ. Тези документи не се приемат след срока за подаване на документи.За онлайн подаващите – тези документи, да са сканирани или заснети и прикачени към кандидатстудентското досие.
 
4. Кандидатите по чл.10, ал.2, 3 и 4 представят (лично или сканират и прилагат при онлайн подаване на докменти) протокол с оценката от съответната комисия, придружен с конкурсната рисунка или есе на канидатите  по чл.10 ал.2. За кандидатите по чл.10, ал.3 и 4 представят фотографирани от всички страни дипломни и конкурсни работи, подпечатани на гърба от съответното  училище. Неразделна част от протокола е заповедта за назначаване на оценъчната комисия в средното училище.
 
5. Не се приемат кандидатстудентски молби, към които не са приложени всички необходими документи или не са попълнени точно и четливо. 
Кандидат-студентите внасят определена от Министерския съвет на Република България такса за участие в конкурсните изпити за всяка от специалностите, за които кандидатстват. Внесената такса не се възстановява. Държавната таксата е определена в размер на ....... лв. за всеки изпит за всяка специалност плюс такса материали в размер на 20,00 лв . за всяка специалност.
Не се приемат кандидатстудентски документи, изпратени по пощата, както и не се връщат по пощата документите на неприетите кандидати.

Сподели