Кампания за държавни стипендии – летен семестър 2018/2019

Съгласно Правилника за условията и реда за отпускане на стипендии на студенти, докторанти и специализанти, и ПМС 90 за държавна стипендия могат да кандидатстват студентите в редовна форма на обучение в НХА – ОКС бакалавър и ОКС магистър. Студентите имат право на една държавна стипендия за семестър. 
 
ВИДОВЕ СТИПЕНДИИ В НХА
 
1. НА ОБЩО ОСНОВАНИЕ: за УСПЕХ и за ДОХОД 
2. ПО ПРАВО /СОЦИАЛНА/ 
 
СТИПЕНДИИ НА ОБЩО ОСНОВАНИЕ 
 
1. СТИПЕНДИЯ ЗА УСПЕХ: Изисква се средният успех от последните два семестъра, а за първокурсниците – бакалаври и магистри – от предходния семестър, да бъде между 5.50 и 6.
 
Допълнително условие за допускане до класация е средният доход на член на семейството, за последните 6 месеца -  от август 2018 г. до януари 2019 г. – доходът на член от семейството не трябва да надвишава 150% от минималната работна заплата за страната (840 лв.) Класирането се извършва по критерия успех в низходящ ред.
 
ВНИМАНИЕ! Студентите, които вече са кандидатствали по критерий УСПЕХ за летен семестър 2018/2019 учебна година и са попълнили формуляра в личния си профил, трябва да направят корекция като нанесат средния месечен доход на член от семейството, в полето  доход.
 
2. СТИПЕНДИЯ ЗА ДОХОД: Изисква се средният месечен доход на член на семейството да не надвишава минималната работна заплата (560 лв.), допълнително условие е средният успех от последните два семестъра, а за първокурсниците – бакалаври и магистри – от предходния семестър да бъде между 4.50 и 5.80 Класирането се извършва по критерия доход във възходящ ред.
 
ВНИМАНИЕ! Не се налагат корекции за студентите, които вече са кандидатствали по критерий ДОХОД, за летен семестър на 2018/2019 учебна година.
 
 
СТИПЕНДИЯ ПО ПРАВО – СОЦИАЛНА /С/: за тази стипендия не се изискват среден доход и успех. 
 
Стипендията по право се полага при следните случаи:
1. Несемейни студенти с двама починали родители;
2. Студенти с трайни увреждания – с валиден ТЕЛК със 70% и над 70% инвалидност; 
3. Студенти с двама родители с трайни увреждания – с валиден ТЕЛК със 70% и над 70% инвалидност;
4. Студенти само с един родител, който е с трайни увреждания – с валиден ТЕЛК със 70% и над 70%;
5. Студенти, които до навършване на пълнолетие са били в домове за деца, лишени от родителски грижи;
6. Студентки майки с дете до 6 годишна възраст;
7. Студенти бащи с дете до 6 годишна възраст, когато майката не е студентка, починала е или са му предоставени родителските права;
8.Чуждестранните студенти, докторанти и специализанти по Постановления на МС и междуправителствени спогодби, 
 
ВНИМАНИЕ! Не се налагат корекции за студентите, които вече са кандидатствали ПО ПРАВО за летен семестър на 2018/2019 учебна година.
 
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:
 
ЗА СТИПЕНДИЯ НА ОБЩО ОСНОВАНИЕ /УСПЕХ и ДОХОД/ 
1. Успех: успехът на студентите се извлича автоматично от системата.
2.Среден месечен брутен доход на член на семеството: 
 
За кандидатстване на ОБЩО ОСНОВАНИЕ се представят: 
 
• Служебни бележки, удостоверяващи брутните доходи, по трудови и извънтрудови правоотношения, включително пенсии от НОЙ, отпуски и болнични, добавки за деца и социални помощи от социалните служби към общините - за периода от 6 месеца. Служебните бележки трябва да имат точен адрес на организацията, издала документа, печат и подпис, изходящ номер и телефон за връзка. За сумата на изплатените в периода болнични се представя отделен документ от НОИ.
•Изискват се документи, доказващи брутните доходи на всеки член на семейството – на родителите и на самия студент, ако има такива, за периода от август 2018 г. до януари 2019 г., включително. За доходи се считат, заплати, обезщетения за временна нетрудоспособност, пенсии, хонорари, добавки за деца, наеми, доходи от свободна практика и фирмена - търговска дейност и др.
• Определяне на средния месечен доход на член на семейството: събират се всички доходи на семейството, придобити за шестмесечния период; намира се средния доход на семейството за един месец; изчислява се средния доход на член на семейството като се раздели средния месечен доход на семейството на броя на членовете му. 
• За членове на семейството на семеен студент се счита съпругът и децата, а за несемеен студент - родителите, братя и сестри, които са непълнолетни или са учащи, което се доказва с акт за раждане или се прилага документ (служебна бележка, уверение), че братята и сестрите са учащи в редовна форма на обучение и са записани за съответния семестър/срок и учебна година; при разведени родители се прилага копие от Съдебното решение от бракоразводното дело.
• За безработни членове на семейството се признават само поддържащите редовна регистрация в бюрото по труда за целия изискван период август 2018 – януари 2019 и документ за обезщетения от НОИ, ако се получават;
• Нулев брутен доход не се приема с изключение на студентските семейства, когато и двамата са в редовна форма на обучение и не работят.
 
Документи, удостоверяващи други доходи:
• Документи за получени стипендии, с изключение на стипендиите по ПМС 90/2000г. и ученическите, както и за лични брутни доходи на учащите се братя и сестри (ученици и студенти редовна форма на обучение);
• Декларират се и личните брутни доходи на студента, който кандидатства за стипендия – от работа по трудови или граждански договори (документ от работодателя), от бригади, пенсии (документ от НОИ) и др. Вписват се в Приложение №2 на ред Лични доходи;
• За пенсионерите – пенсиите, представени по месеци, без добавките за чужда помощ на хората с трайни увреждания;
• За получени помощи за деца и за социални помощи се представя документ от службите за социално подпомагане;
Други необходими документи, според индивидуалния казус: Копие от Съдебно решение при разведени родители; Копие от Смъртен акт при починал един  родител; Копие от Удостоверение за брак; Копие от Удостоверение за раждане на деца;
 
Задължителен документ за всички: Ксерокопие от IBAN открита в Експресбанк с номера на банковата сметка – документът е „Детайли банкова сметка“.
 
3.  След набавянето на всички документи и изчисляването на средния доход на член на семейството, студентът трябва да попълни формуляр за кандидатстване електронно, през личния си профил в системата https://ams.nha.bg/, сектор кандидатстване за стипендии. Системата ще бъде активна, след публикуването на обявата до 17 март 2019 г.
• При попълването на формуляра, студентът следва да избере вид на стипендията -  на общо основание. Да попълни в прозорчето за доход своя изчислен среден брутен доход и внимателно да попълни номера на банковата си сметка. След това трябва да се натисне бутон запиши в горния ляв ъгъл. След като системата индикира, че записът е успешен се натиска бутон регистрирай. Следва бутон печат на документи, тогава във вид на „изкачащ прозорец” (изкачащите прозорци трябва да се отблокират според браузара, който ползвате.), като зип-файл се свалят 4 документа – Приложения, които се разпечатват и попълват. За кандидатстване на общо основание са нужни Приложение 1, 2, 3 и 4.
• Приложение №2 се попълва като се вписват доходите според техния вид: лични доходи на студента, заплати, пенсии, добавки, и др.
• Приложение № 3 - Нотариално заверена декларация се попълва за представяне на доходи от фирми собственост или съсобственост на членовете на семейството. Доходите трябва да са формирани съгласно Закона за ......................./ цитира се законът, по който се облага фирмата/, наеми, издръжки, хонорари, търговия, продажба на селскостопанска продукция, занятие, свободни професии, дивиденти от акции и др. подобни; Декларация №3 се разпечатва автоматично от системата с другите приложения. Заверява се при Нотариус.
 
4. След успешната регистрация, студентът трябва да внесе разпечатаните, попълнени и подписани формуляри, заедно с приложените документи в Служба стипендии и общежитие на НХА – Шипка 1, етаж 1, първи кабинет, под арката, в ляво, по публикувания по-долу график.
 
5.При предаването на документите, всички копия от документи трябва да са заверени с „Вярно с оригинала“ и подпис. Показват се и оригиналите за верификация!
 
Повече разяснения за електронното кандидатстване прочетете в края на това съобщение.
 
ЗА СТИПЕНДИЯ ПО ПРАВО
 
Необходими документи за кандидатстване
 
1. Несемейни студенти с двама починали родители – копие или препис-извлечения от смъртен акт;
2. Студенти с трайни увреждания със 70% и над 70% инвалидност – копие от валидно решение на ТЕЛК;
3. Студенти с двама родители с трайни увреждания със 70% и над 70% инвалидност – копия от валидни решения на ТЕЛК и за двамата родители;
4. Студенти само с един родител, който е с трайни увреждания със 70% и над 70% инвалидност – копие от Смъртен акт и валидно решение на ТЕЛК;
5. Студенти, които до навършване на пълнолетие са били в домове за деца, лишени от родителски грижи – служебна бележка от съответното социално заведение;
6. Студентки майки с дете до 6 годишна възраст – копие от Акт за раждане на детето; 
7. Студенти бащи с дете до 6 годишна възраст, когато майката не е студентка удостоверено с документ, починала е или са му предоставени родителските права – Акт за раждане на детето, Акт за граждански брак, копие от Съдебно решение по бракоразводно дело, копие от смъртен акт и др.;
8.Чуждестранните студенти, докторанти и специализанти по ПМС и междуправителствени спогодби, кандидатстват с Уверение от Учебен отдел на НХА – сектор Чуждестранни студенти.
 
Кандидатстване:
1. Студентът трябва да попълни електронно, формуляра през личния си профил в системата https://ams.nha.bg/, в сектор кандидатстване за стипендии, системата ще бъде активна след публикуването на обявата до 17 март 2019 г. 
2. Във формуляра следва да изберат вид на стипендията  - по право, а в излизащия допълнителен прозорец да изберат тяхното конкретно право. Да попълнят нули в прозорчето за доход – 00.00 и да попълнят номера на банковата си сметка. След това натискат бутон запиши в горния ляв ъгъл. След като системата индикира, че записът е успешен се натиска бутон регистрирай. Следва бутон печат на документи, тогава във вид на зип-файл се свалят 4 документа - Приложения. За кандидатстване по право са нужни само Приложение 1 и Приложение 4. 
3. След успешната регистрация студентът трябва да внесе разпечатаните, попълнени и подписани формуляри, заедно с приложените документи  по график, в Служба стипендии и общежитие на НХА – Шипка 1, етаж 1, първи кабинет под арката, в ляво.
4. ВНИМАНИЕ! Задължително за всички: Ксерокопие от IBAN открита в Експресбанк – документът е „Детайли банкова сметка“.
5. При предаването на документите, всички копия от документи трябва да са заверени с „Вярно с оригинала“и подпис. Показват се и оригиналите за верификация.
 
Повече разяснения за електронното кандидатстване прочетете в края на това съобщение.
 
ГРАФИК ЗА ПРИЕМ НА РАЗПЕЧАТАНИТЕ, ПОПЪЛНЕНИ И ПОДПИСАНИ ФОРМУЛЯРИ
И КОПИЯ НА ПРИЛАГАНИТЕ ДОКУМЕНТИ:
 
18 март –  I курс, ОКС бакалавър
19 март –  II курс, ОКС бакалавър
20 март –  III курс, ОКС бакалавър
21 март – IV курс,ОКС бакалавър 
22 март – ОКС магистър 
25 март - дата за допълване на нередовни и липсващи документи.
 
Кандидатстващите ПО ПРАВО могат да подават документи във всеки от посочените дни на графика! 
 
МЯСТО НА ПОДАВАНЕ: НХА, ул.  Шипка № 1, северна сграда, етаж 1, под арката, в ляво, 14.00 - 17.00 часа.
 
 
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПОЯСНЕНИЯ 
1. За попълване на формуляра в АMS: 
Попълва се електронно през личния профил на студента, кандидатстващ за стипендия. На формуляра, който излиза има табче за избор на вид стипендия: на Общо основание и По право;
 
При кандидатстване на Общо основание, в карето за доход се вписва сумата на среден месечен доход на член на семейството, който се образува след като се съберат всички доходи на семейството за последните 6 месеца, делят се на 6 и после на броя на членовете на семейството;
 
При избиране на вид стипендия По право се отваря прозорец с видовете основание за стипендия по право – избирате Вашето основание. В прозореца за доход вписвате 00.00;
 
В карето за банковата сметка, вписвате вашата сметка в Експресбанк; 
 
Следва бутон „Запис“, и когато записът е успешен натискате бутон „Регистрирай“; 
 
След успешната регистрация следва печат на документите от бутон „Печат на документи“ – на компютъра Ви се свалят в зип-файл 4 приложения: 
 
Приложение №1 е Заявление за кандидатстване;
 
Приложение №2 е Декларация, в която се описват всички видове доходи и приложените документи;
 
Приложение № 3 се попълва член на семейството, който има собствен бизнес - свободна професия, фирма, извършва търговска дейност, има приход от наеми и други приходи, от изброените в Приложение №3. След попълването, Приложение №3 се заверява при Нотариус;
 
Приложение №4 е декларация от студента, че е запознат със законовото положение, че има право само на една Държавна стипендия;
 
Попълнените и подписани Приложения се носят в Служба стипендии на НХА, на съответната дата от графика, заедно с копия на изискуемите документи. 
 
За контакти: Мария Ландова – Главен експерт стипендии и общежития, 0888148715,  m.landova@nha.bg

 

Сподели