Кампания за държавни стипендии – летен семестър 2019/2020

!!! НХА предприема мерки за сигурност по време на кампанията за държавни стипендии за летен семестър на 2019/2020 учебна година. Въвежда се изцяло електронно кандидатстване и се отменя изготвения график за предаване на формулярите на място в НХА.
Всички необходими документи трябва да бъдат изпратени до края на обявения срок (26.03.2020 г) на е-mail, който е генериран за всяка от видовете стипендии. 
st_otlichen_uspeh@nha.bg 
st_uspeh_dohod@nha.bg 
st_dohod_uspeh@nha.bg 
st_po_pravo@nha.bg 
 
Вижте актуализираните усовия за кандидатстване!
КСБВУ към НХА
 
Обновена информация - 12.03.2020 г.
 
Национална художествена академия обявява кампания за държавни стипендии за летен семестър на 2019/2020 учебна година.
Съгласно ПМС №90/2000, студентите могат да кандидатстват за четири вида стипендия по следните кретирии: 
 
1. ОТЛИЧЕН УСПЕХ без изискване за доход 5.50 – 6.00 (ОУ). Стипендията е в размер на по 150 лв. за 5 месеца
2. УСПЕХ И ДОХОД 5.00 – 5.49 (УД). Стипендията е в размер на по 120 лв. за 5 месеца
3. ДОХОД И УСПЕХ успех не по нисък от 4.00 (ДУ). Стипендията е в размер на по 100 лв. за 5 месеца
4. ПО ПРАВО – СОЦИАЛНА (С). Стипендията е в размер на по 150 лв. за 12 месеца
Ще бъдат раздадени 220 стипендии в четирите категории – ОУ, УД, ДУ и "ПО ПРАВО"
 
ВНИМАНИЕ! ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СИГУРНОСТТА ВИ, КАМПАНИЯТА ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ИЗЦЯЛО ЕЛЕКТРОННО!
 
Процедура за кандидатстване:
Всеки студент на НХА в редовна форма на обучение (за първокурсниците от втори семестър) може да кандидатства за държавна стипендия в четири стъпки:
1. Да набави необходимите документи, нужни за съответния вид стипендия, за която кандидатства; 
2. Да попълни електронната бланка в сектор „Молби за отпускане на стипендии“ в личния си профил в https://ams.nha.bg/ – системата ще бъде отворена от 12.03.2020  г. до 22.03.2020 г. вкл.
3. След попълването на бланката да изтегли, допълни и разпечата нужните приложения.
 
За подаване на документи електронно, трябва:
- Да разпечатате необходимите формуляри,  да ги подпишете на указаните места и да ги сканирате след подписването в JPEG формат!
- Да набавите необходимите документи, нужни за съответния вид стипендия, за която кандидатствате и да ги сканирате в JPEG формат!
- Всички сканирани JPEG файлове да изпратите на съответния имейл според вида стипендия, за която кандидатствате!
- Имейлът трябва да е със заглавие: трите имена и факултетен номер.
 
E-mail
st_otlichen_uspeh@nha.bg – Стипендия за ОТЛИЧЕН УСПЕХ (ОУ)
st_uspeh_dohod@nha.bg – Стипендия за УСПЕХ И ДОХОД  (УД)
st_dohod_uspeh@nha.bg – Стипендия за ДОХОД И УСПЕХ (ДУ)
st_po_pravo@nha.bg – Стипендия ПО ПРАВО (С)
 
СРОКОВЕ ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЕЛЕКТРОННО:
Срокът за подаване на документи електронно е до 26.03.2020г. вкл
Изпратени документи след указаната дата не се приемат!
 
 1. КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА СТИПЕНДИЯ НА ОБЩО ОСНОВАНИЕ ЗА ОТЛИЧЕН УСПЕХ - студентите трябва да имат среден успех от последните два семестъра (за първи курс от първи семестър) не по-нисък от 5.50.
Студентът трябва:  
1.1. Да попълни електронната бланка в сектор „Молби за отпускане на стипендии” в личния си профил в https://ams.nha.bg/ 
ЗАБЕЛЕЖКА: 
• В полето за доход се въвежда нула /0/. 
• В полето „Населено място”, след въвеждане на съответния град, се изчаква малко и се селектира от падащото прозорче градът.
След попълване на формуляра да го запише, регистрира и да изтегли, допълни, разпечата и подпише Приложение №1 (МОЛБА – ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИЯ), както и да си открие банкова сметка в Експресбанк/ДСК, да си изкара от банката документ – Детайл банкова сметка, издаден от Експресбанк или Банка ДСК.
1.2. Да сканира цялата набавена документация и да я изпрати на следната ел. поща: st_otlichen_uspeh@nha.bg със заглавие: Три имена и Фак.№
   
2. КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА СТИПЕНДИЯ НА ОБЩО ОСНОВАНИЕ:
ПО УСПЕХ И ДОХОД (УД), И ПО ДОХОД И УСПЕХ (ДУ)
(1) За да кандидатстват по УСПЕХ И ДОХОД с определящ критерий - успех, студентите трябва да имат среден месечен брутен доход на член от семейството не по-висок от 915лв. (150% от минималната работна заплата) и среден успех от последните два семестъра (за първи курс от първи семестър) не по-нисък от 5.00
(2) За да кандидатстват по ДОХОД И УСПЕХ с определящ критерий – доход, студентите трябва да имат среден месечен брутен доход на член от семейството не по-висок от 610лв. и среден успех от последните два семестъра (за първи курс от първи семестър) не по-нисък от 4.00
За изчисляване на доход на член от семейството, студентът трябва да събере всички брутни доходи на членовете на семейството, както и личните си брутни доходи (ако има такива) за последните 6 мeсeца, в периода от септември 2019 г. до февруари 2020 г. включително, след което да раздели сбора на 6 (месеца) и получената сума да раздели на броя членове на семейството.
2.1. Студентът трябва: 
1. Да попълни електронната бланка в сектор „Молби за отпускане на стипендии” в личния си профил в https://ams.nha.bg/ . 
ЗАБЕЛЕЖКА:
• В полето „Населено място”, след въвеждане на съответния град, се изчаква малко и се селектира от падащото прозорче градът.
• В полето за приложени документи да се опишат документите, които се прилагат. 
След попълване на формуляра да го запише, регистрира и да изтегли, допълни, разпечата и подпише:
Приложение №1 (МОЛБА – ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИЯ) 
Приложение №2 (ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ДОХОДИТЕ И СЕМЕЙНОТО ПОЛОЖЕНИЕ), както и да си открие банкова сметка в Експресбанк/ДСК, да си изкара от банката документ – Детайл банкова сметка, издаден от Експресбанк или Банка ДСК.
Приложение №3 (ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ФИРМИ),
Приложението се изисква само ако Вие или Вашите родители притежавате регистрирана фирма. 
2. Да предостави Служебни бележки, удостоверяващи брутните доходи на студента и всички членове на семейството за периода от септември 2019 г. до февруари 2020 г. включително. 
Представят се и служебни бележки от местоработата на родителите и на студента, ако работи, които удостоверяват брутните доходи по трудови и извънтрудови правоотношения, включително пенсии, отпуски и болнични. Служебните бележки трябва да имат точен адрес на организацията, издала документа и телефон за връзка. За сумата на изплатените в периода болнични се представя отделен документ от НОИ.
3. Документи, удостоверяващи други доходи:
• Документи за получени стипендии, с изключение на стипендиите по ПМС №90/2000. и ученическите, както и лични брутни доходи на учащите се братя и сестри (ученици и студенти редовна форма на обучение), прилага се документ (служебна бележка, уверение), че братята и сестрите са учащи в редовна форма на обучение и са записани за съответния семестър/срок и учебна година.
• Декларират се и личните брутни доходи на кандидата за стипендия – от работа
(документ от работодателя), бригади, пенсии (документ от НОИ) и др.;
• За пенсионерите – пенсиите, помесечно изплатени, без добавките за чужда помощ на хората с трайни увреждания;
• За получени помощи за деца и за социални помощи се представя документ от службите „Социално подпомагане“.
ВНИМАНИЕ
1. За безработни членове на семейството се признават само поддържащите редовна регистрация в бюрото по труда за целия изискван период септември 2019г. до февруари 2020г. и документ за обезщетения от НОИ, ако получава;
2. Нулев брутен доход не се приема с изключение на студентските семейства, когато и двамата са в редовна форма на обучение и не работят.
3. Задължителен документ за всички: ксерокопие от IBAN – номер на банкова сметка, открита в Експресбанк или банка ДСК.
4. Други необходими документи според индивидуалния казус: копие от съдебно решение при разведени родители; копие от смъртен акт при починал един родител; копие от удостоверение за брак; акт за раждане при липсващ родител; копие от удостоверение за раждане на деца;
ВНИМАНИЕ
Системата НЕ ДОПУСКА при кандидатстване за стипендия за Успех и доход (УД) сума, надвишаваща 915лв. и успех по-нисък от 5.00 и не по-висок от 5.49.
А при кандидатстване за стипендия за Доход и успех (ДУ) сума, надвишаваща 610лв. и успех по-нисък от 4.00.
ВНИМАНИЕ!
Когато всички необходими документи са набавени, попълнени и подписани, се сканират и се изпращат на един от следните имейли според вида на стипендията, за която кандидатствате: st_uspeh_dohod@nha.bg – Стипендия за УСПЕХ И ДОХОД  (УД)
st_dohod_uspeh@nha.bg – Стипендия за ДОХОД И УСПЕХ (ДУ)
със заглавие: Три имена и Фак.№
 
3. ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА СТИПЕНДИЯ ПО ПРАВО – СОЦИАЛНА (С)
Студентът трябва:  
1. Да попълни електронната бланка в сектор „Молби за отпускане на стипендии” в личния си профил в https://ams.nha.bg/ 
ЗАБЕЛЕЖКА: 
• В полето за доход се въвежда нула. 
• В полето „Населено място”, след въвеждане на съответния град, се изчаква малко и се селектира от падащото прозорче градът.
• В полето за приложени документи да се опишат документите, които се прилагат. 
След попълване на формуляра да го запише, регистрира и да изтегли, допълни, разпечата и подпише
Приложение №1 (МОЛБА – ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИЯ) 
ВНИМАНИЕ! Когато всички необходими документи са набавени, попълнени и подписани, се сканират и се изпращат на следният  имейл: st_po_pravo@nha.bg – Стипендия ПО ПРАВО (С) със заглавие: Три имена и Фак.№
 
Право на стипендия „ПО ПРАВО” имат следните групи студенти, по ПМС №90/2000.:
1. Несемейни студенти с двама починали родители – копие или препис-извлечения от смъртен акт;
2. Студенти с трайни увреждания – копие от актуално решение на ТЕЛК;
3. Студенти с двама родители с трайни увреждания – копия от валидни решения на ТЕЛК и за двамата родители;
4. Студенти само с един родител, който е с трайни увреждания – копие от смъртен акт и валидно решение на ТЕЛК;
5. Студенти, които до навършване на пълнолетие са били в домове за деца, лишени от родителски грижи – служебна бележка от съответното социално заведение;
6. Студентки майки с дете до 6-годишна възраст – копие от акт за раждане на детето; 
7. Студенти бащи с дете до 6-годишна възраст, когато майката не е студентка, удостоверено с документ, починала е или са му предоставени родителските права – акт за раждане на детето, документ за граждански брак, копие от бракоразводно дело или копие от смъртен акт.
8. Чуждестранните студенти по ПМС и други междуправителствени спогодби кандидтстват с формуляри и уверение от Учебен отдел на НХА – сектор Чуждестранни студенти.
 
 
Държавни стипендии - летен семестър 2019/2020 учебна година - първа обява
 
Държавни стипендии – зимен семестър 2019/2020

 

Сподели