Кампания за държавни стипендии – летен семестър 2020/2021

Във връзка с мерките за сигурност в НХА, Кампанията за държавни стипендии за летен семестър на учебната 2020/2021 г. ще се проведе изцяло онлайн. 
  
Съгласно ПМС № 90/2000, студентите могат да кандидатстват за пет вида стипендия по следните критерии: 
ОТЛИЧЕН УСПЕХ (ОУ) - 5.50 – 6.00 – без изискване за доход
5.90 – 6.00 – 170лв.
5.80 – 5.89 – 160лв.
5.70 – 5.79 – 150лв.
5.60 – 5.69 – 140лв.
5.50 – 5.59 – 130лв.
 
Внимание
Студенти, които имат отличен успех и сравнително нисък доход, и допускат, че има вероятност да не се класират, могат да кандидатстват в следващата категория –за стипендия по Успех и Доход.
УСПЕХ И ДОХОД (УД) - 5.00 – 5.50 - стипендията е в размер на по 110лв. за 5 месеца
ДОХОД С ИЗИСКВАНЕ ЗА УСПЕХ (ДУ) - успех не по-нисък от 4.00 (Д). Стипендията е в размер на по 95лв. за 5 месеца
ПО ПРАВО – СОЦИАЛНА (С) – не се изискват успех и доход. Стипендията е в размер на по 150лв. За 12 месеца, а за чуждестранни студенти – 240лв. 
ЗА ЗНАЧИМИ ПОСТИЖЕНИЯ (ЗС) – стипендията е в максимален размер – 180лв. за 5 месеца
Кампанията за стипендии за значими постижения ще бъде обявена в края на м. април – 5 месеца след предишната кампания.
 
Сумата за стипендии „На общо основание“ се формира след изваждане на сумата за стипендии „По право” и за „Значими постижения” и ще бъде разпределена в следното процентно съотношение: 
Отличен успех – 85%
Успех и доход – 10%
Доход с изискване за успех – 5 %
 
ВАЖНО!
За подаване на документи електронно ще е необходимо да извършите следното:
1. Студентът трябва да има лична банкова сметка и да си набави документ от банката „Детайл банкова сметка“, който да приложи. Препоръчителна банка за нови абонати – Fibank.
2. Да попълни електронния формуляр за кандидатстване за стипендия през личния си студентски профил в https://ams.nha.bg/.
3. Да разпечата необходимите формуляри, да ги подпише на указаните места и да ги сканира след подписването в JPEG формат.
4. Да набави необходимите документи, ако са нужни за съответния вид стипендия, за която кандидатства и да ги сканира в JPEG формат.
5. Всички сканирани JPEG файлове да се изпратят на съответния имейл според вида стипендия, за която кандидатства студента.
6. Имейлът трябва да е със заглавие: трите имена и факултетен номер на студента (на кирилица).
  
СРОКОВЕ ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЕЛЕКТРОННО:
От 22 февруари 2021г. до 12 март 2021г. включително. След този срок електронната административна система се затваря. Изпратени документи след указаната крайна дата не се приемат!
След попълването на електронния формуляр през личния профил в Университетската административна система https://ams.nha.bg/, всички допълнителни формуляри и приложими документи трябва да бъдат сканирани и изпратени до края на обявения срок (12.03.2021г.) на е-mail, който е генериран за всяка от видовете стипендии.  
E-mail:
st_otlichen_uspeh@nha.bg – стипендия за ОТЛИЧЕН УСПЕХ (ОУ)
st_uspeh_dohod@nha.bg – стипендия за УСПЕХ И ДОХОД (УД)
st_dohod_uspeh@nha.bg – стипендия за ДОХОД с изискване за успех (Д) 
st_po_pravo@nha.bg – стипендия ПО ПРАВО (С)
 
 
УКАЗАНИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ СПОРЕД ВИДА СТИПЕНДИЯ
 
1. КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА СТИПЕНДИЯ ЗА ОТЛИЧЕН УСПЕХ 
Студентите трябва да имат среден успех от последните два семестъра (за първи курс – от първи семестър) не по-нисък от 5.50.
За да кандидатства за стипендия за ОТЛИЧЕН УСПЕХ, студентът трябва да изпълни следните указания: 
Вижте ТУК
 
2. КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА СТИПЕНДИЯ НА ОБЩО ОСНОВАНИЕ – ПО УСПЕХ И ДОХОД (УД) И ПО ДОХОД С ИЗИСКВАНЕ ЗА УСПЕХ (Д)
1. За да кандидатстват по УСПЕХ И ДОХОД с определящ критерий успех, студентите трябва да имат среден месечен брутен доход на член от семейството не по-висок от 975лв. (150% от минималната работна заплата) и среден успех от последните два семестъра (за първи курс – от първи семестър) не по-нисък от 5.00.
2. За да кандидатстват по ДОХОД С ИЗИСКВАНЕ ЗА УСПЕХ с определящ критерий доход, студентите трябва да имат среден месечен брутен доход на член от семейството не по-висок от 650лв. и среден успех от последните два семестъра (за първи курс – от първи семестър) не по-нисък от 4.00.
За изчисляване на доход на член от семейството, студентът трябва да събере всички брутни доходи на членовете на семейството, както и личните си брутни доходи (ако има такива) за последните 6 мeсeца в периода от август 2020г. до януари 2021г. включително, след което да раздели сбора на 6 (месеца), а получената сума да раздели на броя членове на семейството.
 
За да кандидатства НА ОБЩО ОСНОВАНИЕ – по УСПЕХ И ДОХОД или по ДОХОД С ИЗИСКВАНЕ ЗА УСПЕХ, студентът трябва  да спази следните указания: 
Вижте ТУК
 
3. ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА СТИПЕНДИЯ ПО ПРАВО – СОЦИАЛНА (С) в следните категории: несемейни студенти без двама родители; студенти с трайни увреждания; студенти с двама родители с трайни увреждания; студенти с един родител, който е с трайни увреждания; студенти, които към момента на навършване на пълнолетие са с предприета мярка за закрила по реда на Закона за закрила на детето - настаняване в приемно семейство, социална услуга от резидентен тип или специализирана институция; студентките майки с дете до 6-годишна възраст; специализанти и докторанти по ПСМ или по междуправителствени спогодби; български докторанти
За да кандидатства, студентът / докторантът трябва да спази следните указания:   
Вижте ТУК
 
За въпроси, възникнали след внимателното прочитане на обявата: m.landova@nha.bg, 0888148715 – Мария Ландова, Главен експерт стипендии и общежитие в НХА
При проблеми с попълването на електронните формуляри в https://ams.nha.bg/: r.nikolova@nha.bg  - Румяна Николова – IT специалист в НХА

Сподели