Кампания за държавни стипендии – летен семестър 2021/2022

Кампания за държавни стипендии – летен семестър 2021/2022
 
Важно!!!
 Към 07.03.2022г. НХА работи с бюджет за 2021г., поради това, че все още няма разпределение по пера на бюджета за 2022г. След обнародване в Държавен Вестник на ПМС за изпълнение на Държавния Бюджет, сумата по перо „Стипендии“ ще бъде коригирана, съответно и сумите за отделните видове стипендии ще подлежат на корекции!
Националната художествена академия обявява кампания за държавни стипендии за летен семестър на учебната 2021/2022 - от 11 Март до 27 Март включително.
Във връзка с мерките за сигурност в НХА, Кампанията за държавни стипендии за летен семестър на учебната 2021/2022 ще се проведе изцяло онлайн. 
Първокурсниците имат право да кандидатстват за стипендия след завършен зимен семестър, оформен успех с който да кандидатстват и записан летен!
 
Съгласно ПМС №90/2000, студентите могат да кандидатстват за пет вида стипендия по следните критерии: 
 
- ОТЛИЧЕН УСПЕХ без изискване за доход 5.50 – 6.00 (ОУ)   
- УСПЕХ И ДОХОД 5.00–5.50 (УД) 
- ДОХОД (Д) с изискване за успех не по-нисък от 4,00 (Д) 
- ПО ПРАВО – СОЦИАЛНА (С) 
- ЗА ЗНАЧИМИ ПОСТИЖЕНИЯ
КАНДИДАТСТВАНЕТО ЗА СТИПЕНДИЯ ПО УСПЕХ НЕ ГАРАНТИРА КЛАСИРАНЕ, НЕЗАВИСИМО ОТ ТОВА, ЧЕ СТУДЕНТЪТ ОТГОВАРЯ НА УСЛОВИЯТА!!!
 
Кампанията за стипендии за значими постижения ще бъде обявена в началото на Април и ще обхваща периода от Ноември 2021 г. до Март 2022 г. включително.
 
Сумата за стипендии на общо основание се формира след изваждане на сумата за стипендии по право и за значими постижения.  
 
След попълването на електронния формуляр през личния профил в Университетската административна система, която ще бъде отворена от момента на обявяването на кампанията
https://ams.nha.bg/
Всички допълнителни формуляри и приложими документи трябва да бъдат сканирани и изпратени до края на обявения срок (27.03.2022 г.) на е-mail, който е генериран за всяка от видовете стипендии. 
E-mail
st_otlichen_uspeh@nha.bg – стипендия за ОТЛИЧЕН УСПЕХ (ОУ)
st_uspeh_dohod@nha.bg – стипендия за УСПЕХ И ДОХОД  (УД)
st_dohod_uspeh@nha.bg – стипендия за ДОХОД с изискване за успех (Д) 
st_po_pravo@nha.bg – стипендия ПО ПРАВО (С)
 
За да подадете документите си електронно трябва:
1. Да разпечатате необходимите формуляри, да ги подпишете на указаните места и да ги сканирате след подписването в JPEG формат!
2. Да набавите необходимите документи, ако са нужни за съответния вид стипендия, за която кандидатствате и да ги сканирате в JPEG формат!
3. Всички сканирани JPEG файлове да изпратите на съответния имейл според вида стипендия, за която кандидатствате!
4. Имейлът трябва да е със заглавие: трите имена и факултетен номер.
  
СРОКОВЕ ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЕЛЕКТРОННО:
Срокът за подаване на документи електронно е от 11 Март 2022 г. до 27 Март 2022г. включителнo.
 
Изпратени документи след указаната дата не се приемат!
 
КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА СТИПЕНДИЯ НА ОБЩО ОСНОВАНИЕ ЗА ОТЛИЧЕН УСПЕХ 
Студентите трябва да имат среден успех от последните два семестъра не по-нисък от 5.50. 
ВНИМАНИЕ! ИЗВЪРШВА СЕ КЛАСИРАНЕ СПОРЕД БРОЯ НА ОТПУСНАТИТЕ СТИПЕНДИИ.
 
Студентът трябва:  
1.1. Да попълни електронната бланка в сектор „Молби за отпускане на стипендии” в личния си профил в https://ams.nha.bg/
ЗАБЕЛЕЖКА: 
• В полето за доход се въвежда нула /0/. 
• В полето „Населено място”, след въвеждане на съответния град, се изчаква малко и се селектира от падащото прозорче градът.
След попълване на формуляра, да го запише, регистрира и да изтегли, допълни, разпечата и подпише Приложение №1 (МОЛБА – ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИЯ), да си изкара от банката документ Детайл банкова сметка. Препоръчителна банка за нови абонати - Fibank
1.2. Да сканира цялата набавена документация и да я изпрати на следната ел. поща: st_otlichen_uspeh@nha.bg със заглавие: Три имена и Фак.№.
ВНИМАНИЕ! Задължителен документ за всички: ксерокопие от документ Детайли банкова сметка, съдържащ IBAN – номера на банковата му сметка.
   
КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА СТИПЕНДИЯ НА ОБЩО ОСНОВАНИЕ:
ПО УСПЕХ И ДОХОД (УД), И ПО ДОХОД (Д)
(1) За да кандидатстват по УСПЕХ И ДОХОД с определящ критерий - УСПЕХ, студентите трябва да имат среден месечен брутен доход на член от семейството не по-висок от 975лв (150% от минималната работна заплата) и среден успех от последните два семестъра (за първи курс - от първи семестър) не по-нисък от 5.00.
За изчисляване на доход на член от семейството, студентът трябва да събере всички брутни доходи на членовете на семейството, както и личните си брутни доходи (ако има такива) за последните 6 мeсeца, в периода от Септември 2021 г. до Февруари2022 г. включително, след което да раздели сбора на 6 (месеца) и получената сума да раздели на броя членове на семейството.
(2) За да кандидатстват по ДОХОД с определящ критерий – доход, студентите трябва да имат среден месечен брутен доход на член от семейството не по-висок от 650 лв. и среден успех от последните два семестъра не по-нисък от 4.00
За изчисляване на доход на член от семейството, студентът трябва да събере всички брутни доходи на членовете на семейството, както и личните си брутни доходи (ако има такива) за последните 6 мeсeца, в периода Септември 2021 г. до Февруари2022 г. г. включително, след което да раздели сбора на 6 (месеца) и получената сума да раздели на броя членове на семейството.
2.1. Студентът трябва: 
1. Да попълни електронната бланка в сектор „Молби за отпускане на стипендии” в личния си профил в https://ams.nha.bg/
ЗАБЕЛЕЖКА:
• В полето „Населено място”, след въвеждане на съответния град, се изчаква малко и се селектира от падащото прозорче градът.
• В полето за приложени документи да се опишат документите, които се прилагат. 
След попълване на формуляра да го запише, регистрира и да изтегли, допълни, разпечата и подпише:
Приложение №1 (МОЛБА – ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИЯ) 
Приложение №2 (ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ДОХОДИТЕ И СЕМЕЙНОТО ПОЛОЖЕНИЕ), както и да си открие банкова сметка, да си изкара от банката документ – Детайл банкова сметка.
Приложение №3 (ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ФИРМИ),
Приложението се изисква само ако Вие или Вашите родители притежавате регистрирана фирма. 
2. Да предостави служебни бележки, удостоверяващи брутните доходи на студента и всички членове на семейството за периода от Септември 2021 г. до Февруари2022 г. г. включително. 
Представят се и служебни бележки от местоработата на родителите и на студента, ако работи, които удостоверяват брутните доходи по трудови и извънтрудови правоотношения, включително пенсии, отпуски и болнични. Служебните бележки трябва да имат точен адрес на организацията, издала документа и телефон за връзка. За сумата на изплатените в периода болнични се представя отделен документ от НОИ.
3. Документи, удостоверяващи други доходи:
• Документи за получени стипендии, с изключение на стипендиите по ПМС №90/2000. и ученическите, както и лични брутни доходи на учащите се братя и сестри (ученици и студенти редовна форма на обучение), прилага се документ (служебна бележка, уверение), че братята и сестрите са учащи в редовна форма на обучение и са записани за съответния семестър/срок и учебна година.
• Декларират се и личните брутни доходи на кандидата за стипендия – от работа
(документ от работодателя), бригади, пенсии (документ от НОИ) и др.;
• За пенсионерите – пенсиите, помесечно изплатени, без добавките за чужда помощ на хората с трайни увреждания;
• За получени помощи за деца и за социални помощи се представя документ от службите „Социално подпомагане“.
ВНИМАНИЕ! 
1. За безработни членове на семейството се признават само поддържащите редовна регистрация в бюрото по труда за целия изискван период от Октомври 2021 г. до Март 2022 г. и документ за обезщетения от НОИ, ако получава;
2. Нулев брутен доход не се приема с изключение на студентските семейства, когато и двамата са в редовна форма на обучение и не работят.
4. Други необходими документи според индивидуалния казус: копие от съдебно решение при разведени родители; копие от смъртен акт при починал един родител; копие от удостоверение за брак; акт за раждане при липсващ родител; копие от удостоверение за раждане на деца;
ВНИМАНИЕ! 
Системата НЕ ДОПУСКА при кандидатстване за стипендия за Успех и доход (УД) сума, надвишаваща 975лв. и успех по-нисък от 5.00.
А при кандидатстване за стипендия за Доход (Д) сума, надвишаваща 650лв. и успех по-нисък от 4.00.
ВНИМАНИЕ!
Когато всички необходими документи са набавени, попълнени и подписани, се сканират и се изпращат на един от следните имейли според вида на стипендията, за която кандидатствате: st_uspeh_dohod@nha.bg – Стипендия за УСПЕХ И ДОХОД  (УД)
st_dohod_uspeh@nha.bg – Стипендия за ДОХОД (Д)
със заглавие: Три имена и Фак№
ВНИМАНИЕ! Задължителен документ за всички: ксерокопие от документ Детайли банкова сметка, съдържащ IBAN – номера на банковата му сметка.
 
ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА СТИПЕНДИЯ ПО ПРАВО – СОЦИАЛНА (С)
Студентът трябва:  
1. Да попълни електронната бланка в сектор „Молби за отпускане на стипендии” в личния си профил в https://ams.nha.bg/
ЗАБЕЛЕЖКА: 
• В полето за доход се въвежда нула. 
• В полето „Населено място”, след въвеждане на съответния град, се изчаква малко и се селектира от падащото прозорче градът.
• В полето за приложени документи да се опишат документите, които се прилагат. 
След попълване на формуляра да го запише, регистрира и да изтегли, допълни, разпечата и подпише
Приложение №1 (МОЛБА – ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИЯ)
Важно приложение са документите, които доказват съответното им право, а именно:
Право на стипендия „ПО ПРАВО” имат следните групи студенти, по ПМС №90/2000.:
1. Несемейни студенти с двама починали родители – копие или препис-извлечения от смъртен акт;
2. Студенти с трайни увреждания – копие от актуално решение на ТЕЛК;
3. Студенти с двама родители с трайни увреждания – копия от валидни решения на ТЕЛК и за двамата родители;
4. Студенти само с един родител, който е с трайни увреждания – копие от смъртен акт и валидно решение на ТЕЛК;
5. Студенти, които до навършване на пълнолетие са били в домове за деца, лишени от родителски грижи – служебна бележка от съответното социално заведение;
6. Студентки майки с дете до 6-годишна възраст – копие от акт за раждане на детето; 
7. Студенти бащи с дете до 6-годишна възраст, когато майката не е студентка, удостоверено с документ, починала е или са му предоставени родителските права – акт за раждане на детето, документ за граждански брак, копие от бракоразводно дело или копие от смъртен акт.
8. Чуждестранните студенти по ПМС и други междуправителствени спогодби кандидатстват само с попълване на електронните формуляри, при условие, че средният им успех от миналата учебна година  е над 4.50.
ВНИМАНИЕ! Когато всички необходими документи са набавени, попълнени и подписани, се сканират и се изпращат на следният  имейл: st_po_pravo@nha.bg – Стипендия ПО ПРАВО (С) със заглавие: Три имена и Фак.№
 
ВНИМАНИЕ! Задължителен документ за всички: ксерокопие от документ Детайли банкова сметка, съдържащ IBAN – номера на банковата му сметка.
 
За въпроси, възникнали след внимателното прочитане на обявата на s.dimitrova@nha.bg , 0888037535 – Силвия Димитрова, Главен експерт стипендии и общежитие в НХА
при проблеми с попълването на електронните формуляри в https://ams.nha.bg/  на: vlkaraivanov@nha.bg  -Владимир Караиванов – IT специалист в НХА 
 
Съгласувано със Студентски съвет!
 

Сподели