Кампания за държавни стипендии за значими постижения в областта на художествено-творческата дейност

От 21 април до 10 май 2021, Националната художествена академия обявява кампания за държавни стипендии за значими постижения в областта на художественотворческата дейност, летен семестър 2020/2021 учебна година. 
 
За тази стипендия могат да кандидатстват студентите в редовна форма на обучение в НХА – ОКС БАКАЛАВЪР и ОКС МАГИСТЪР. 
 
НХА определя 25 стипендии в размер 180 лв. на месец. Стипендиите се изплащат за 5 месеца.
 
Право да кандидатстват за стипендия за значими постижения имат студентите:
– удостоени с награди от международни, национални и други конкурси в периода от ноември 2020 (включително) до март 2021 (включително).
– участвали в престижни художествени форуми (изложби, симпозиуми, конференции, уъркшоп и други) в периода от ноември 2020 (включително) до март 2021 (включително).
 
За кандидатстване е необходимо студентите:
1. Да попълнят приложената в обявата бланка (Приложение №1), да я подпишат, сканират в JPEG формат и изпратят заедно с останалата документация описана по-долу.
Освен в JPEG формат, Приложение №1 да се изпрати и във формат .doc/.docx (Word file) на ел. поща: st_znachimi_postijenia@nha.bg със заглавие: трите имена и факултетен номер. 
 
2. За международни, национални и други награди:
– Да си набавят (сканирани) JPEG файлове на документи, удостоверяващи наградите (грамоти/сертификати), снимки на награденото произведение, снимки от награждаването, статии в медии (ако има такива).
 
3. За участия в престижни художествени форуми с международно, национално и регионално значение (изложби, симпозиуми, конференции, уъркшоп и други):
– Да си набавят (сканирани) JPEG файлове на сертификати/служебни бележки за участие, снимки на класираното произведение и/или снимки от даденото събитие, кратко текстово описание от сайта на организацията или статии в медии (ако има такива).
 
4. За участие в теоретични форуми: 
– Да си набавят (сканирани) JPEG файлове на докладите и препоръка от ръководител катедра с подпис.
 
ЗАБЕЛЕЖКА:
Препоръката от ръководител катедра се отнася само и единствено при участие в теоретични форуми или изложби организирани от НХА!
 
ВАЖНО!!!
1. Проекти, участвали в предишната кампания за стипендии за значими постижения, нямат право да участват отново. (Същите студенти могат да участват за стипендия, но с други проекти в указания период)
2. Цялата набавена документация (всички събрани файлове) да се изпрати на следната ел. поща: st_znachimi_postijenia@nha.bg със заглавие: три имена и фак.№
3. Документи, които не отговарят на условията, няма да бъдат разглеждани.
 
ВНИМАНИЕ!
Класирането ще се извърши от комисия, назначена със заповед на Ректора и ще се публикува на сайта на НХА, раздел „Кампания за държавни стипендии за значими постижения в областта на художественотворческата дейност”
Всеки класирал се студент следва да попълни в едноседмичен срок след обявяването на класацията своите данни в сектор „Молби за отпускане на стипендии“ в личния си профил в https://ams.nha.bg/, да попълни IBAN от сметката си открита в банка и да изпрати документ удостоверяващ титуляра на сметката (Детайл банкова сметка) на ел. поща: st_znachimi_postijenia@nha.bg със заглавие: ДЕТАЙЛ БАНКОВА, три имена и фак.№  
 
При неспазване на едноседмичния срок за попълване на данните в личния си профил в университетската система и изпращането на IBAN по ел. поща, студентът губи право на стипендия за значими постижения. 
 
Допълнителни указания за попълването на данните в автоматизираната университетска система ще бъдат публикувани заедно с класацията в сайта на НХА.
 
КСБВУ към НХА

Файлове за изтегляне

Сподели