Кампания за държавни стипендии за значими постижения в областта на художествено-творческата дейност

Кампания за държавни стипендии за Значими постижения в областта на художественотворческата дейност.
 
От 27.11. 2021г. до 10.12. 2021г. (включително), Националната художествена академия обявява кампания за държавни стипендии за Значими постижения в областта на художествено-творческата дейност, зимен семестър 2021/2022 учебна година. 
 
За участие в класацията за стипендия могат да кандидатстват студентите записани в редовна форма на обучение в НХА – ОКС бакалавър и ОКС магистър, включително и студентите от 1 курс бакалавър и магистър.
 
НХА определя 30 стипендии в размер 180 лв. на месец. Стипендиите се изплащат за 5 месеца. 
 
Забележка: Броят на класираните за стипендии може да бъде под 30, в случай, че комисията не намира достатъчен брой действително значими постижения.
 
Право да кандидатстват за стипендия за Значими постижения имат студентите:
–  удостоени с награди от международни, национални и други конкурси в периода от май 2021 г. (включително) до октомври 2021 г. (включително).
– участвали в престижни художествени форуми (изложби, симпозиуми, конференции, уъркшоп и други) за периода от май 2021 г. (включително) до октомври 2021 г. (включително).
 
За да кандидатстват студентите, е необходимо:
Да попълнят приложената в обявата бланка (Приложение №1), да я подпишат, сканират в JPEG формат и изпратят заедно с останалата документация описана по-долу.
Освен в JPEG формат, Приложение №1 да се изпрати и във формат .doc/.docx (Word file) на ел.поща: st_znachimi_postijenia@nha.bg със заглавие: трите имена и факултетен номер. 
1. За връчени международни, национални и други награди:
– Да си набавят (сканирани) JPEG файлове на документи, удостоверяващи наградата (грамоти/сертификати), снимки на награденото произведение, снимки от награждаването, статии в медии (ако има такива).
2. За участия в престижни художествени форуми с международно, национално и регионално значение (изложби, симпозиуми, конференции, уъркшоп и други):
– Да си набавят (сканирани) JPEG файлове на сертификати/служебни бележки за участие, снимки на класираното произведение и/или снимки от даденото събитие, кратко текстово описание от сайта на организацията или статии в медии (ако има такива).
3. За участие в теоретични форуми: 
– Да си набавят (сканирани) JPEG файлове на докладите и препоръка от ръководител катедра с подпис.
 
Забележка: Препоръката от ръководител катедра се отнася само и единствено при участие в теоретични форуми или изложби организирани от НХА!
 
ВАЖНО!!!
1. Проекти, класирани или участвали в предишната кампания за стипендии за значими постижения, нямат право да участват отново. (Същите студенти могат да участват за стипендия, но с други проекти реализирани в указания период)
2. Цялата набавена документация (всички необходими файлове) да се изпрати на следната ел. поща: st_znachimi_postijenia@nha.bg със заглавие: три имена и фак.№
3. Документи, които не отговарят на условията, няма да бъдат разглеждани.
 
ВНИМАНИЕ!
Класирането ще се извърши от комисия, назначена със заповед на Ректора и ще се публикува на сайта на НХА, в раздел Класации - „Кампания за държавни стипендии за значими постижения в областта на художествено-творческата дейност”
 
Подаването на документи не ви осигурява класиране. Вашите постижения следва да бъдат разгледани и оценени от комисия и класирани.
Всеки класирал се студент трябва да попълни в тридневен срок, след обявяването на класацията, своите данни в сектор „Молби за отпускане на стипендии” в личния си профил в https://ams.nha.bg/, да попълни IBAN от личната си сметка, открита в банка и да изпрати документ, удостоверяващ титуляра на сметката (Детайл банкова сметка) на ел.поща: st_znachimi_postijenia@nha.bg със заглавие: ДЕТАЙЛ БАНКОВА,три имена и фак.№  
При неспазване на тридневния срок за попълване на данните в личния си профил в Автоматизираната университетската система и изпращането на IBAN по ел. поща, студентът губи правото си на стипендия за Значими постижения. 
Допълнителни указания за попълването на данните в автоматизираната университетска система ще бъдат публикувани заедно с класацията в сайта на НХА.
 
КСБВУ към НХА

 

Файлове за изтегляне

Сподели