Катедра Керамика

Обучението по специалността е съобразено със съвременните аспекти на керамичното изкуство, базирано на индивидуалната артистична практика. Основната цел на обучението е подготовката на специалисти в областта на съвременната художествена керамика и на съвременните изкуства, предназначени за публична среда, на създаването на уникални авторски серии на керамични предмети, както и придобиването на задълбочени знания в областта на керамичната технология.
За постигането на универсални умения са включени предмети като графични техники, компютърни изкуства, пластична анатомия, перспектива и др. Изучават се и редица теоретични дисциплини, като история на изкуството, естетика, философия, история на керамиката.
Придобилите образователно-квалификационната степен „бакалавър“, на базата на овладяването на различни керамични декоративни техники и технологични възможности и на проектирането и изпълнението в материал, могат да извършват проектантска и изпълнителска дейност във фирми и предприятия, а завършилите втора специалност „Теория и практика на художественото образование“ – да водят учебно-методическа дейност в средните училища, където се изисква подобна квалификация, както и да осъществяват самостоятелна творческа дейност.
Завършилите образователно-квалификационната степен „магистър“ получават, освен изброените умения, по-високо ниво на професионална квалификация и възможност за преподаване във висши училища по изкуствата и заемане на длъжности в общинската и държавната администрация.
 
Ръководител на катедрата
доц. МАРТИН ПЕТКОВ
 
проф. БОЖИДАР БОНЧЕВ
ст. преп. РОСЕН ТОШЕВ
доц. д-р МОМЧИЛ МИРЧЕВ
гл. ас. д-р НАДЯ ТЕКНЕДЖИЕВА

Сподели