Катедра Психология на изкуството, художествено образование и общообразователни дисциплини

Катедрата обединява преподавателите от специалност „Теория и практика на художественото образование”, магистърските програми „Психология на изкуството” и „Художествено образование”, общоакадемичните дисциплини „Философия“ и „Естетика“, „Чужди езици“, „Български език за чужденци“, „Мениджмънт и реклама“, „Спорт“.
Специалност „Теория и практика на художественото образование“ е ориентирана към придобиване на знания и професионални умения за планиране, организиране и управление на образователни проекти, свързани с визуалните изкуства. Студентите, завършили специалността, получават диплома с професионална квалификация за учител по изобразително изкуство, която им дава право да преподават като учители по изобразително изкуство в системата на образованието от първи до дванадесети клас. Придобитите знания и умения позволяват успешна реализация в сферата на всички степени на общото и специализираното художествено образование.
Обучението в магистърските програми „Психология на изкуството“ и „Художествено образование“ осигурява специализирана подготовка за реализиране на психологически и образователни изследвания и експерименти, базирани върху изкуството. Целите на тези магистърски програми са свързани с придобиването на специализирани компетенции относно прилагането на различни психологически и образователни подходи към изкуството.

 
Ръководител на катедрата
проф. д. изк. ПЕТЕР ЦАНЕВ
 
проф. д. ф. н. ПРАВДА СПАСОВА
доц. д-р РУМЯНА ПАНКОВА
ст. преп. ВАЛЕРИ ВАСИЛЕВ
ст. преп. ЕЛКА ИЛИЕВА
ст. преп. МЕТОДИ ПАНАЙОТОВ
преп. АЛБЕНА СПАСОВА
преп. ЯНА ВОЙНИКОВА
 
Хонорувани преподаватели:
проф. д.ф.н. ИВАН СТЕФАНОВ
проф. д.ф.н. СТЕФКА ПЕТРОВА
доц. ЕВГЕНИЯ ДИМИТРОВА
доц. д-р СИЛВИЯ НИКОЛОВА
доц. ДРАГАН НЕМЦОВ
преп. ЛОРА ЛАЗАРОВА
преп. д-р НИКОЛАЙ МАРИНОВ
преп. АЛИСА ПЪРВАНОВА
преп. д-р НИКОЛАЙ ДИНЕВ
преп. ИВА ДИМИТРОВА
преп. ИВАНКА ПЕХЛИВАНОВА
преп. ВЕРГИНИЯ ЗДРАВКОВА
преп. ДЕТЕЛИНКА ПАЛИНСКА
 
 

Към катедрата е създаден отворен образователен модул „Наука-Изкуство-Технология“, като част от българската STEAM платформа, който функционира под формата на свободен мултидисциплинарен научно-образователен семинар с ръководители проф. д.изк. Петер Цанев – p.tzanev@nha.bg и д-р Цветана Иванова - www.refoundation.net

 

Сподели