Резултати от изпити за о.н.с. Доктор 2022/23

*До устен изпит се допускат кандидатите получили оценка, не по-малко от мн. добър (4.50) на писмения изпит (чл. 8 ал. 1 от Правилника на НХА за прилагане на ЗРАСРБ).
 

*До изпит по чужд език (дистанционен) се допускат само кандидати успешно положили изпитите по специалността. Издържали изпитите по специалността са кандидатите, които са получили средна оценка не по-малко от мн. добър (5.00) от писмения и устния изпит (чл. 8 ал. 1 от Правилника на НХА за прилагане на ЗРАСРБ).

 

Сподели