Резултати от изпити за о.н.с. Доктор 2024

Резултати от изпити  за редовни и задочни докторанти в докторска програма „Изкуствознание и изобразителни изкуства“ за учебната 2023/24 година, както следва:

Живопис – I-ви изпит, II-ри изпит и осреднен резултат  ;

Стенопис – I-ви изпит, II-ри изпит и осреднен резултат  ;

Скулптура – I-ви изпит, II-ри изпит и осреднен резултат  ;

Плакат и визуална комуникация – I-ви изпит, II-ри изпит и осреднен резултат  ;

Изкуствознание – I-ви изпит, II-ри изпит и осреднен резултат  ;

прогр. Фотография – I-ви изпит, II-ри изпит и осреднен резултат  ;

Психология на изкуството, художествено образование  и общообразователни дисциплини – I-ви изпит, II-ри изпит и осреднен резултат  ;

Сценография – I-ви изпит, II-ри изпит и осреднен резултат  ;

Метал – I-ви изпит, II-ри изпит и осреднен резултат  ;

Индустриален дизайн – I-ви изпит, II-ри изпит и осреднен резултат  ;

Дизайн на порцелан и стъкло – I-ви изпит, II-ри изпит и осреднен резултат  ;

Дизайн за детската среда – I-ви изпит, II-ри изпит и осреднен резултат  ;

Моден дизайн – I-ви изпит, II-ри изпит и осреднен резултат  ;

Реставрация – I-ви изпит, II-ри изпит и осреднен резултат  ;  

 
Резултати от изпита по чужд език
 
 
*До устен изпит се допускат кандидатите получили оценка, не по-малко от мн. добър (4.50) на писмения изпит (чл. 8 ал. 1 от Правилника на НХА за прилагане на ЗРАСРБ).
 
 

*До изпит по чужд език  се допускат само кандидати успешно положили изпитите по специалността. Издържали изпитите по специалността са кандидатите, които са получили средна оценка не по-малко от мн. добър (5.00) от писмения и устния изпит (чл. 8 ал. 1 от Правилника на НХА за прилагане на ЗРАСРБ).

 

Сподели