Резултати от изпити за о.н.с. Доктор 2021/22 г.

 Резултати от проведените изпити за онс Доктор за уч.2021/2022 г.
 
 
*До устен изпит се допускат кандидатите получили оценка, не по-малко от Мн. добър /4.50/ на писмения изпит (чл. 8 ал. 1 от Правилника на НХА за прилагане на ЗРАСРБ).
 

*До изпит по чужд език (дистанционен) се допускат само кандидати успешно положили изпитите по специалността. Издържали изпитите по специалността са кандидатите, които са получили средна оценка не по-малко от мн. добър (5.00) от писмения и устния изпит (чл. 8 ал. 1 от Правилника на НХА за прилагане на ЗРАСРБ).

4. Книга, илюстрация, печатна графика – 1 изпит, 2 изпитосреднена оценка от писмен и устен изпит
5. Плакат и визуална комуникация – 1 изпит, 2 изпитосреднена оценка от писмен и устен изпит
6. Изкуствознание :
– Модерно и съвременно изкуство – 1 изпит, 2 изпит, осреднена оценка от писмен и устен изпит
7. Керамика и дизайн на порцелан и стъкло :
9. Теория и практика на художественото образование:
– Теория и практика на художественото образование  – 1 изпит, 2 изпит, осреднена оценка от писмен и устен изпит
 
За задочни докторанти общо: 3
 
Резултати от изпита по чужд език за о.н.с "Доктор"

Сподели