Сценография за кино и ТВ (МА)

scenography.nha.bg
 
Магистърската програма „Сценография за кино и ТВ“  задълбочава професионалната подготовка на художника при работа на терен, в павилион и при проектиране и създаване на сложни специални ефекти в съвременното кино и ТВ. Работи се по сценарий, като се подбират и разработват сложни сценографски задачи. Изготвя се подробен план за подготвителната работа, създава се сториборд и аниматик, в които местата на действие, плановете и разкадровката са доведени до пределна конкретизация. Целта на програмата е да ориентира усилията на художника към тясно сътрудничество с оператора и режисьора на филмовата продукция.
Магистърските програми в катедра „Сценография“ стъпват на артистичните достижения на изобразителните изкуства и театъра на ХХ век и са ориентирани към откриване на уникални експериментални насоки в професионалната реализация на художника сценограф. Целта на общоакадемичната професионализация е да задълбочава познанията на студентите в областта на съвременните концепции за развитие на визуалните изкуства и театъра. Във връзка с това, интересите им се насочват към области от научното познание, като философия, естетика, психология, семиология. Студентите трябва да се научат да събират и систематизират библиографски единици, свързани с тезата на магистърския проект; да създават и работят с понятиен апарат, имащ пряко отношение към  изясняването и формулирането на магистърската теза.
Придобилите диплома могат да упражняват дейностите – художник постановчик на сложни комплексни спектакли, филмови продукции и др., които изискват ръководство на големи проектантски и изпълнителски колективи; ръководител (мениджър), директор, зам.-директор по художествените и технически въпроси, главен художник в театъра, киното, телевизията, частни фирми, обществени организации с идеална цел; експерт-консултант по въпроси от художественотехнически характер, свързани със сценичните и филмовите изкуства и с всички форми на публичните спектакли под патронажа на министерства, общини, обществени организации и др.; член на колективи с научно-творчески и проучвателен характер. 
Художниците, завършили магистърска степен в специалност  „Сценография“, могат да бъдат преподаватели във всички висши училища по изкуствата, да работят в  държавната администрация, като продуцират и разпространяват произведения на културата и изкуството.
 
Редовни преподаватели:
гл. ас. д-р РОЗИНА МАКАВЕЕВА
 
Хонорувани преподаватели:
доц. д-р НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ
преп. ГЕОРГИ СТЕФАНОВ
проф. д-р МАЯ ДИМИТРОВА
преп. ВЛАДИМИР АНДРЕЕВ

 

Галерия

Файлове за изтегляне

Сподели