Средства за игра (МА)

Средствата за игра имат изключително влияние върху развитието, възпитанието, обучението и изграждането на детето през първите седем години от неговия живот. През тези години промените на детето, както физически, така и психоемоционални и интелектуални, са много динамични. Това изисква много точно адресиране на играчките според възрастовата характеристка. Може да се каже „добрата играчка е като добър учител“, обратното също е валидно за неподходящата. Проектирането на средства за игра е отговорна дейност, към която трябва да се подхожда след натрупване на необходимия минимум познания по проблемите. Дизайнерът, чрез провокиране на конкретни действия, които детето извършва с играчката, косвено участва в правилното му развитие и адаптиране към социалната среда.
Същността на обучението се основава на задълбочения научноизследователски подход и анализ при проектирането на предметнопростраствената среда на детето.
Курсът има за цел да даде теоретични познания и практичесички умения, свързани с всички аспекти на проектирането, производството и потреблението на средствата за игра.
По дисциплината „Дизайн“ студентите разработват задачи по избор от областите:
– средства за игра според възрастовата характеристика;
– средства за игра според видовете игри;
– средства за игра според равиващата функция;
– средства за игра според материала;
– средства за игра според габаритите.
Чрез проектирането на конкретни дизайн продукти студентите решават функционални, естетически, технологични и конструктивни, ергономични, социални, интеграционни, екологични и др. проблеми.
Учебният процес е в тясна връзка с дисциплините „Пространство, цвят, дизайн“, „Технически параметри на дизайна“, „Приложна графика“ и др.
Обучението по дисциплината формира у студентите творческа нагласа, задълбочава познанията за процеса и дизайнерския подход при решаване на поставените проблеми.
Важно място в обучението е отделено на българските и европейски стандарти за безопасност в областта на играчките. Студентите събират, проучват и анализират богат информационен материал, касаещ различни аспекти на разработвания проблем от избраното направление.
 
Редовни преподаватели:
доц. ТЕОДОРА МЕХАНДОВА
проф. д-р арх. МИЛЕНА НИКОЛОВА
доц. д-р РУМЯНА ПАНКОВА
гл. ас. д-р РАЯ ГАЙТАНДЖИЕВА
ас. д-р ПЕТЯ БЛАГОЕВА
 
Хонорувани преподаватели:
преп. инж. ЕЛИСАВЕТА ЙОРДАНОВА

Галерия

Файлове за изтегляне

Сподели