Условия за прием ДОКТОР 2022/23

Преди кандидатстването в ОНС „доктор“ всички чуждестранни граждани, придобили дипломата си за магистърска степен извън България, задължително преминават през предварителна процедура, при която НХА признава придобитата степен на образование.
 
За предварителната процедура е необходимо кандидатите да изпратят в НХА поне два месеца преди подаването на документи за кандидатстване:
  1. Дипломата си за ОКС „магистър“, преведена на български и легализирана. Към дипломата задължително се прилага транскрипт (академична справка) с вкючени всички изучавани дисциплини и продължителността им, хорариума и придобитите кредити (ако е налично).
 
  1. Заявление до Ректора, в което със свободен текст изразяват желанието си да им бъде призната от НХА ОКС „магистър“ с цел продължаване на образованието в Академията в ОНС „доктор“.
 
 
 
ДОКТОРАНТУРИ ЗА ЧУЖДЕНЦИ ОТ ДЪРЖАВИ, КОИТО СА ЧЛЕНКИ НА ЕС
 
 
Кандидатите от държави, които са членки на ЕС, се явяват на конкурсните изпити за докторанти-българи, обявени от НХА, като изпълняват всички условия (срокове, документи) и заплащат държавната такса за българските докторанти. Ако кандидатите-чужденци не се класират на конкурсните изпити, имат право да подадат документите си за платената докторантура за чужди граждани.
 
 
 
ДОКТОРАНТУРИ ЗА ЧУЖДЕНЦИ ОТ ДЪРЖАВИ, КОИТО НЕ СА ЧЛЕНКИ НА ЕС
 
Кандидатите са от държави, които не са членки на ЕС, подават документи за разрешение за едногодишна виза за обучение тип „D“ след като е преминала предварителната процедура по признаване степента на образование и след като документите им за кандидатстване са одобрени.
 
Началото на докторантурата съвпада с началото или на учебната година, или на летния семестър – в зависимост от получаването на визата. Учебната година за докторантите съвпада с календарна година.
ВИДОВЕ ДОКТОРАНТУРИ
 
 
РЕДОВНА. Тя е с продължителност 3 години и с годишна такса 4000 евро за всички специалности. Задължително е владеенето на български език /удостоверява се с документ за ниво В2  или с изпит/. Ако кандидатите не владеят български език, се преминава обучение по български език за една година в НХА с възможност за посещаване на часове по всички интересуващи бъдещия докторант дисциплини.
Подават се следните документи:
  1. Заявление до Ректора (свободен текст, касаещ областта/специалността/), към която се проявява имтерес и заявка за формата на обучение.
  2. Автобиография (CV).
  3. Портфолио с работи/а в областта.
 
 
 
ЗАДОЧНА. Тя е с продължителност 4 години и с годишна такса 2000 евро за всички специалности, освен за спец. „Реставрация“, където таксата е 3000 евро.
Задължително е владеенето на български език /удостоверява се с документ за ниво В2 или с изпит/. Ако кандидатите не владеят български език, се преминава обучение по български език за една година в НХА с възможност за посещаване на часове по всички интересуващи бъдещия докторант дисциплини.
В НХА кандидатите подават същите документи, както за редовните докторанти.
 
 
СВОБОДНА. Тя е с продължителност до 3 години и е с годишна такса  3000 евро. Тази форма на докторантура се предвижда за чужденци, които са написали дисертационния си труд (или по-голямата част от него) без научно ръководство.
В НХА се представя дисертационен труд в почти завършен вид на български език за обсъждане на приносите. Когато съответната катедра реши, че трудът има качества, кандидатът се зачислява в дикторантура и му се прави индивидуален план на обучение, по които той държи изпити.
Ако бъдещият докторант не владее български език, може да проведе докторантурата (всички изпити) с преводач за своя сметка. Дисертационният труд трябва да бъде окончалено оформен от заклет преводач. Защитата се провежда също с преводач, като разходите се поемат от докторанта.
За да се избегне преводът на всичко, кандидатът може да премине през Подготвителното отделение по български език за една година – такса: 6000 евро.
 
 
 

 

Сподели