Величка Георгиева Минкова, доцент д-р

10.01.1971, София
ССХУ за ПИ гр.Трявна
НХА, дизайн на детската среда, 1994
Доцент, катедра „Дизайн за детската среда“, дисциплини: комбинаторика; композиция; цветознание; модулно формообразуване
Доктор по изкуствознание и изобразителни изкуства
Асоциация за дизайн и реклама; СБХ; ISAMA (The International Society of the Arts, Mathematics and Architecture)
e-mail: velichka_minkova@abv.bg
 
 
 
Изложби „Винария“ Пловдив – 1999, 2000, 2001, 2002
2005 – Национална изложба по дизайн
2007 – Самостоятелна изложба „Квадрати”, галерия „Ведарт”
2008 – Бианале на българския дизайн, СБХ
2009 – 20 години катедра „Дизайн за детската среда”
2011 – Изложба на математическото изкуство, Ню Орлеанс, САЩ
2011 –  Второ бианале на българския дизайн, СБХ
2012 – Изложба „Будителите“,  НГПП „Св.Лука“
Минкова, В. Дизайн и декоративно-приложни изкуства. Проблеми на детското творчество по време на преходния период дете-юноша. Издателство ЛИК, С., 2005
Минкова, В. Проблеми на изящните и приложни изкуства. Игра на комбинаторика в начална училищна възраст. Издателство ЛИК, С., 2007
Минкова, В. Проблеми и перспективи в развитието на съвременните промишлени изкуства. Формата – възприятие и мисъл в детското творчество. Издателство ЛИК, С., 2007
Минкова, В. Ритъм и ритмична композиция в детското творчество. Списание Наука, издание на СБУ, бр.5/2007, година ХVІІ
Минкова, В. Комбинаторни занимания и проява на творческа дейност в начална училищна възраст. Начално училище. Двумесечно началнометодическо списание. Брой 1, година ХV, 2008, стр.53
Минкова, В. Проблеми и перспективи в развитието на съвременния дизайн и декоративно-приложните изкуства. Математически измерения на изкуството. Издателство ЛИК, С., 2008
Минкова, В. Цветът и детето. Цвят и форма в детската творба. С., 2010, ISBN: 978–92092–4–2
Минкова, В. Цвят и образование. Цветният стимул – активен и емоционален фактор на детското развитие. С, 2011, ISSN 1314–5142
Минкова, В. Детето на ХХI век. Детето във виртуалния свят. С., 2012, ISBN 978–954–2988–09– 0
Минкова, В. Учебно помагало Форма и цвят. НХА. С., 2011

Галерия

Сподели