Изработка и доставка на печатни материали по проектите на издателската програма на НХА за 2012

Краен срок: 2012.07.23

Публична покана с предмет на дейност „Изработка и доставка на печатни материали по проектите на издателската програма на НХА за 2012 г.“ –  АОП № 9004333
Заповед за откриване на процедура за обществена поръчка с публична покана - № 0233-О/23.07.2012
Пакет документи за кандидастване по обществена поръчка АОП № 9004333
1. Описание обекта на поръчката
2. Оферта (по образец №1)
3. Списък на документите съдържащи се в офертата (по образец №2)
4. Информация за оборота на услугите през последните три години (образец № 3)
5. Списък на основните договори изпълнени през последните три години (образец № 4)
6. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 2 от ЗОП (образец № 6)
7. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и т. 3; ал. 2, т. 1, т. 3 и т. 4; ал. 5, т. 2 от ЗОП (образец № 7)
8. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5, т. 1 от ЗОП (образец № 8)
9. Техническо предложение за изпълнение на поръчката (образец № 11)
10. Ценово предложение (образец № 12)
11. Методика за оценка
12. Проект на договор за обществена поръчка.
13. Техническа спецификация