Обява за търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот

Краен срок: 2015.01.12

ОБЯВА
Националната художествена академия, гр. София, ул. „Шипка“ №1, тел.: 02/9878150, на основание чл. 16, ал. 2, чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 5 и Глава трета и пета от Правилник за прилагане на Закона за държавната собственост (ППЗДС), чл.46 предложение първо и чл. 41 ал. 2 от ППЗДС, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти, части от сгради – публична държавна собственост, намиращи се в административни сгради на Национална художествена академия, както следва:
1.1. Площ от 2 кв. м, находяща се на втория етаж пред копирния център в сградата на НХА с адрес гр. София, ул. „Шипка“ № 1, южна сграда, предназначена за монтаж и експлоатация на автомат за кафе – 1 бр., автомат за безалкохолни напитки и закуски – 1 бр.
1.2. Площ от 2 кв. м, находяща се на първия етаж срещу входната врата в сградата на НХА с адрес гр. София, Ул. „Шипка“ № 1, северна сграда, предназначена за монтаж и експлоатация на автомат за кафе – 1 бр., автомат за безалкохолни напитки и закуски – 1 бр.
1.3. Площ от 1 кв. м, находяща се в коридора между 2 и 3 ателие, в сградата на НХА с адрес гр. София, Бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 56, предназначена за монтаж и експлоатация на автомат за кафе – 1 бр.
1.4. Площ от 2 кв. м, находяща се на първия етаж, дясно от входната врата в сградата на НХА с адрес гр. София, Бул. „Цариградско шосе“ № 73, предназначена за монтаж и експлоатация на автомат за кафе – 1 бр., автомат за безалкохолни напитки и закуски – 1 бр.
1.5. Площ от 2 кв. м, находяща се на втория етаж в коридора, ляво от стълбищата в сградата на НХА с адрес гр. София, Бул. „Д-р Г.М. Димитров“ № 100, предназначена за монтаж и експлоатация на автомат за кафе – 1 бр., автомат за безалкохолни напитки и закуски – 1 бр.
1.6. Площ от 1 кв. м, находяща се във входното фоайе, в сградата на НХА с адрес гр. София, Студентски град Бл. 28, предназначена за монтаж и експлоатация на автомат за кафе – 1 бр.
За обектите по т. 1.1., 1.2., 1.3, 1.4, 1.5 и 1.6, кандидатите подават заявление за наемане на всички площи, като не се допуска разделяне на обектите.
Общата площ на отдаваните под наем обекти по т. 1.1., 1.2., 1.3, 1.4, 1.5 и 1.6 е 10 кв. м
Имотите са със статут на публична държавна собственост.
Срок на наемното отношение – 3 (три) години, целогодишно.
Начална тръжна месечна наемна цена:
1. обекта по т. 1.1, определена съгласно чл. 41 ал. 2, във връзка с чл. 41 ал. 1 от ППЗДС е 80.00 (осемдесет) лв. без ДДС и 96,00 (деветдесет и шест) лв. с ДДС за една машина. Общата стойност на наема по т.1.1 е 160,00( сто и шестдесет) лв. без ДДС и 192,00 (сто деветдесет и два) лв. с ДДС.
2. обекта по т. 1.2, определена съгласно чл. 41 ал. 2, във връзка с чл. 41 ал. 1 от ППЗДС е 80,00 (осемдесет) лв. без ДДС и 96,00 (деветдесет и шест) лв. с ДДС за една машина. Общата стойност на наема по т.1.1 е 160,00( сто и шестдесет) лв. без ДДС и 192,00 (сто деветдесет и два) лв. с ДДС.
3. обекта по т. 1.3, определена съгласно чл. 41 ал. 2, във връзка с чл. 41 ал. 1 от ППЗДС е 80,00 (осемдесет) лв. без ДДС и 96,00 (деветдесет и шест) лв. с ДДС.
4. обекта по т. 1.4, определена съгласно чл. 41 ал. 2, във връзка с чл. 41 ал. 1 от ППЗДС е 80,00 (осемдесет) лв. без ДДС и 96,00 (деветдесет и шест) лв. с ДДС за една машина. Общата стойност на наема по т.1.1 е 160,00 (сто и шестдесет) лв. без ДДС и 192,00 (сто деветдесет и два) лв. с ДДС.
5. обекта по т. 1.5, определена съгласно чл. 41 ал. 2, във връзка с чл. 41 ал. 1 от ППЗДС е 80,00 (осемдесет) лв. без ДДС и 96,00 (деветдесет и шест) лв. с ДДС за една машина. Общата стойност на наема по т.1.1 е 160,00 ( сто и шестдесет) лв. без ДДС и 192,00 (сто деветдесет и два) лв. с ДДС.
6. обекта по т. 1.6, определена съгласно чл. 41 ал. 2, във връзка с чл. 41 ал. 1 от ППЗДС е 80,00 (осемдесет) лв. без ДДС и 96,00 (деветдесет и шест) лв. с ДДС.
Съгласно ЗДДС върху договорената месечна цена се начислява ДДС.
Начин на плащане – в касата на Националната художествена академия или по банков път по сметка на НХА:
IBAN: BG81 BNBG 9661 3100 1763 01
Банков идентификационен код (BIC) на БНБ: BNBGBGSD
Банка: БНБ
Наемът се заплаща авансово до десето число на текущия месец.
Изисквания към кандидата: Българско физическо или юридическо лице .
Търгът ще се проведе 12.01.2015 г. от 10:00 часа в сградата на НХА, ул. „Шипка“ №1, гр. София.
Тръжната документация (10 лв. без ДДС) се заплаща в касата на Националната художествена академия или по банков път по сметка на НХА: IBAN: BG81 BNBG 9661 3100 1763 01; Банков идентификационен код (BIC) на БНБ: BNBGBGSD; Банка: БНБ – и се получава в деловодството на  НХА, ул. „Шипка“ №1, гр. София, до 16:00 часа на 07.01.2015 г.
Огледи на обектите  могат да се извършват само след закупуване на тръжна документация до 16:00 часа на 07.01.2015 г. след предварително съгласуване на времето за извършване на огледа с РСтО инж. Борислав Станков тел. 02 9878150 моб. тел. 0882126677.
Депозит за участие в търга:   Парична вноска: за обектите по  т. 1.1, т.1.2, т.1.3, т.1.4, т.1.5 и т.1.6, в размер на 8,00 (осем) лв., представляващи 1% от първоначалните тръжни цени, която се внася по сметка на НХА, най-късно до изтичане на срока за подаване на заявленията.
Сключилият договор за наем на обекти по т. 1.1, т. 1.2, т. 1.3, т. 1.4, т. 1.5 и т. 1.6, внася депозит за изпълнение на договора в размер на два месечни наема, който се задържа от наемодателя до прекратяването на договора, като гаранция за заплащане на наема.
Всички разрешителни, необходими за нормалната експлоатация на наетия обект се осигуряват от наемателя, за негова сметка.
Предложения се подават и приемат всеки работен ден до 16:00 часа на 09.01.2015 г. в деловодството на НХА, ул. „Шипка“ №1, гр. София, или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка, като върху плика се посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес.
Търгът ще се проведе на 12.01.2015 г. от 10:00 часа в административната сграда на НХА, ул. „Шипка“ № 1, партер.