Свободна позиция за „Касиер счетоводство“

2022.04.28

Национална художествена академия обявява конкурс за длъжност „Касиер счетоводство“ във ФСО, НХА, София
 
I. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:
1. Степен на завършено образование – средно или висше икономическо 
2.Професионален опит минимум 3 години стаж по специалността  
3.Отлично познаване на КСО, КТ, данъчното законодателство, както и други нормативни актове;
4.Много добро ниво на компютърна грамотност Eксел, включително умения за работа със счетоводни продукти;
5.Умение за работа в екип;
 
II. Необходими документи за участие в конкурса:
1. Заявление до Ректора на НХА за участие в конкурса. 
2. Документи за завършена образователна степен и придобита специалност, професионална квалификация (ксерокопия);
3. Професионална автобиография;
4. Ксерокопие от трудова и / или служебна книжка, осигурителна книжка или друг документ, удостоверяващ опит в необходимата област;
 
III. Подаване на документите:
Документите  се подават в Деловодството на Национална художествена академия, гр. София, ул. „Шипка“ №1, партерен етаж, в запечатан плик, всеки работен ден от 9,00 до 16,00 часа.
Краен срок  - 20.05.2022г (включително) до 16.00 часа.
 
IV. Начин за провеждане на избора:
1 етап: Проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания.
2 етап: Интервю с допуснатите кандидати.
І етап на подбора: Списък на кандидатите, допуснати до втори етап ще бъде публикуван на 27.05.2022г.  на сайта на Академията: www.nha.bg
ІІ етап на подбора: Провеждане на интервю с допуснатите кандидати ще се проведе на 30.05.2022 г.  в сградата на НХА, ул. „Шипка“ № 1, по  график, предварително съобщен на кандидатите. 
 
Длъжностна характеристика на свободната длъжност се предоставя на кандидатите,  при подаване на документите, в деловодството на академията.
За справки: тел: 02/987 81 77
 
НХА спазва изискванията на европейската директива за защита на личните данни. Всички кандидатури ще се разглеждат строго конфиденциално.

Сподели