Катедра „Психология на изкуството, художествено образование и общообразователни дисциплини“

Катедрата обединява преподавателите от специалност „Теория и практика на художественото образование” в ОКС – бакалавър и магистърските програми: Арттерапия, Психология на изкуството и Теория и практика на художественото образование, както и общоакадемичните дисциплини: Философия, Естетика, Чужди езици, Български език за чужденци и Спорт.
Бакалавърският курс Теория и практика на художественото образование е втора специалност по избор на студентите в 4-годишен период на обучение, паралелно с изучаване на основната специалност в НХА. Ориентирана е към придобиване на знания и умения за преподаване, планиране и организиране на учебния процес по изобразително изкуство. Студентите, завършили специалността, получават диплома с професионална квалификация за учител по изобразително изкуство в системата на образованието от I до XII клас и правото с образователният ценз, който притежават, да откриват, ръководят и преподават в частни центрове, ателиета или студиа по изобразително изкуство. Придобитите компетентности позволяват успешна реализация в сферата на всички степени на общото и профилирано художествено образование.
 
В академичното пространство на магистърските програми:
Арттерапията предлага специализиран начин на интегриране на изкуството и творческия процес с индивидуалните образователни ресурси на студентите. В този рефлексивен диалог се усвоява обединен художествен и психологически опит. Именно този вид резонанс, като взаимно свързване, подкрепа, съпричастност и толерантност, съдейства при реализацията на студентите в арттерапевтичния процес.
Психологията на изкуството е фокусирана към психологически изследвания и експерименти, базирани на изкуството. По своята същност тази авторска програма е единствена в институционалното поле на магистърските програми на Р България. Посоката на развитие на студентите е свързана с извеждане на дедуктивни аргументи през парадигмите на различни психологически подходи в изкуството и формиране на интерпретативни компетенции.
Теорията и практиката на художественото образование осигурява целенасочена подготовка за реализиране на иновативни образователни проекти, свързани с визуалните изкуства. Магистърската програма включва цялостна рецепция на образователните модели и сравнителен анализ, който осигурява идентифицирането на ефективни практики в художественото образование.

 
Ръководител на катедрата
проф. д. изк. ПЕТЕР ЦАНЕВ
 
проф. д-р РУМЯНА ПАНКОВА
проф. ЛЮБОМИР КАРАЛЕЕВ
проф. д-р ВЕНЕЛИН ШУРЕЛОВ
проф. д-р ТАТЯНА СТОИЧКОВА
доц. д-р ВЯРА ГРАНИЦКА
ас. д-р ПАВЛИНА ОБРЕТЕНОВА
ст. преп. ВАЛЕРИ ВАСИЛЕВ
ст. преп. ЕЛКА ИЛИЕВА
преп. АЛБЕНА СПАСОВА
преп. ЦВЕТА ПАНАЙОТОВА
преп. ЯНА ВОЙНИКОВА
преп. ИВАНА АНТОНОВА
 
Хонорувани преподаватели:
проф. д. ф. н. ИВАН КОЛЕВ
проф. д. ф. н. ВАЛЕРИ ВАСИЛЕВ
проф. д-р МАРГАРИТА БАКРАЧЕВА
доц. д-р ЙОВКА ДАПЧЕВА
доц. д-р ИВАЙЛО ПЕЕВ
д-р ГЕРГАНА АВРАМОВА
д-р ХРИСТО КОЛЕВ
д-р НИКОЛАЙ ДИНЕВ
преп. ПЕТКО СИМЕОНОВ
преп. КАМЕЛИЯ ГЕГОВА

 

Сподели