Конкурс за изработване на ново лого и отделно разработен знак, отбелязващ 25-ата годишнина на Американската търговска камара (АmCham)

Краен срок: 2020.05.15

Срокът на конкурса се удължава до 30 май 2020 г.
 
Американска търговска камара, със съдействието на Националната художествена академия
организира конкурс за изработване на ново лого и отделно разработен знак, отбелязващ 25-ата годишнина на Американската търговска камара (АmCham)
 
 
ЦЕЛ
Целта на конкурса е изработването на ново лого и отделно разработен знак отбелязващ 25-ата годишнина на Американската търговска камара (АmCham)
 
ПРАВО НА УЧАСТИЕ
Право на участие в конкурса имат всички студенти, докторанти и преподаватели на Националната художествена академия и агенции, членки на Американската търговска камара.
 
ИЗИСКВАНИЯ:
1. Проектите трябва да съдържат дизайн на лого на АmCham и дизайн на отделно разработен знак отбелязващ 25-ата годишнина. Двата знака да имат обща идейна естетика. Проектите да са изготвени единствено за целите на този конкурс. 
2. Участниците трябва да предоставят проектни предложения и за двете части на конкурса проекти – за ново лого на АmCham и разработен знак за 25-ата годишнина. Изпратени проекти с едната част от заданията няма да бъдат оценявани. 
3. Проектите трябва да са авторски, оригинални, новаторски. Всеки участник в конкурса декларира, че е единствен автор на представеното от него предложение, както и че същото не натушава авторски права на трети лица. Участниците носят отговорност за авторството на проекта и всякакви претенции от страна на трети лица, предявени във връзка с представените от тях проекти. 
4. Кандидатите представят авторските предложения на кирилица и на латинеца.
5. Абревиатури на Американска търговска камара - AmCham Bulgaria, AmCham BG, AmCham
6. В проектите не трябва да присъстват националните знамена на България и САЩ.
7. В знака за 25-ата годишнина на АmCham да присъства цифрата 25
8. Всеки участник има правото да подаде до 3 (три) проекта.
9. Проектите да бъдат изпратени във варианти: пълноцветен, графичен, негатив
10. Формат на файловете – jpg, хоризонтален, с основа 1000 px
11. Проектите се изпращат на email amcham@amcham.bg
12. Конкурсът е явен. Всеки участник предоставя своите данни: име, актуален телефон, курс, специалност и email
13. Проектите на ново лого и знак за 25-ата годишнина не трябва да са придобили публичност и разпознаваемост във връзка с друга институция, продукт, услуга и да са регистрирани като марка или друг обект на интелектуалната собственост.
14. Всеки кандидат трябва да приложи подписана декларация по образец, удостоверяваща съгласието му с условията на конкурса и факта, че е единствен автор на проекта на графичните изображения на логата. В случай, че проектът е изготвен в съавторство – декларацията се попълва от всички автори.
 
СРОКОВЕ 
Срок за подаване на предложения – 30 май 2020 г. 
 
ОЦЕНЯВАНЕ:
Проектите ще бъдат оценявани от членове на Американска търговска камара и преподаватели от Национална художествена академия.  .
Победителите и в трите конкурса ще бъдат обявени на страниците на НХА и на AmCham до 15 юни 2020 г.
 
 
НАГРАДИ
I място: 1500лева 
II място: 900 лева 
III място: 700 лева 
 
АВТОРСКИ ПРАВА 
Участниците се съгласяват, че авторските права върху графичните изображения, спечелили I място в конкурса, ще бъдат прехвърлени срещу възнаграждение (в посочените по-долу рамки) на Американска търговска камара на изключителен принцип. Всички участници предоставят на Американската търговска камара правото да използва представените проекти за архив, като Американската търговска камара се задължава да не ги използва по друг начин, освен за целите на презентация на резултатите от конкурса. 
Участниците се съгласяват, че с автора на спечелилия проект ще бъде сключен договор за придобиване на изключителните авторски права и разработването на елементи от визуалната идентичност на новото лого на Американската търговска камара. Участниците се съгласяват, че максималната стойност за придобиване на авторските права на проекта за графична визия и разработени варианти за използването му е в размер на 1500 лв. 
 
ЛИЧНИ ДАННИ
Цялата лична информация, предоставена от участниците, ще се съхранява от Американска търговска камара и ще се използва единствено за целите на конкурса при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни.
 
Организаторите могат да прекратят провеждането на конкурса при следните условия: 
- няма допуснат нито един участник, който да отговаря на условията; 
- постъпилите проекти не отговарят на предварително обявените условия от организаторите. 

Файлове за изтегляне