Студентски съвет

Студентският съвет е орган за защита на общите интереси на обучаващите се в НХА. Той е регламентиран от Закона за Висшето образование и собствения си Правилник. Организацията и функционирането му са на принципа на академичната свобода и самоуправление. Основни задачи на съвета са: да представлява студентите на НХА пред ръководството на Академия и извън нейните предели, да осъществява контакти между студентите от НХА и цялата страна, да прави проекти в полза на студентската общност. За своята дейност СС получава бюджет, отпускан от Висшето училище и не по-малък от 1% от годишните такси на студентите. 
 
Членовете на съвета са представители на студентите от всички специалности и на докторантите. Четирима от тях заемат длъжностите: председател, зам.-председатели по учебната дейност и социално-битовато осигуряване, секретар и съставят Студентски изпълнителен съвет. Техният мандат е две години, през които са отговорни за изпълнението на решенията на Съвета. 
 
Дейността на Студентски съвет включва:
Регулярни събрания, на които се обсъждат въпроси и вземат решения. Те са с отворени врати за всички обучаващи се в НХА. Всеки студент и докторант може да се включва в дискусиите, дава идеи и предложения, но само членовете имат право да гласуват по тях; 
Поддържане на Правилник, документация и информационна страница в Интернет;
Съставяне комисии и отдели, работещи по отделни въпроси. Постоянни спомагателни органи на СС са: Комисия по учебната дейност Комисия по социално- битовото осигуряване, Финансова комисия. Скоро бе създаден и Еразъм отдел. 
Участие в ръководните органи на Академията и други структури в рамките на Висшето училище. Чрез него се гарантира информираността на обучаващите се по учебни, институционални и др. въпроси. Това е начинът за изпълнение правата на студентите. 
Проекти и инициативи. Те могат да са единични събития или дълготрайни планове за реализиране задачите на Съвета. 
Участие в мероприятия, свързани с Висшето образование, на национално равнище;

Страници