За нас

Националната художествена академия – най-авторитетното висше художествено училище в България, е открита като Държавно рисувално училище през 1896 г. с указ на княз Фердинанд благодарение на активната подкрепа на видни художници и общественици като Константин Величков, Иван Шишманов, Иван Мърквичка, Антон Митов и др. С появата си Академията не само легитимира професионалното положение на българския художник, но и започва да играе важна роля в културния живот на България. През 1909 г. Държавното рисувално училище е преименувано на Художествено-индустриално училище, а през 1921 г. – на Държавна художествена академия. Като студенти, а по-късно и като преподаватели, през нейните ателиета преминават най-значимите представители на новото и съвременното българско изкуство, чиито постижения определят мащаба на българската художествена култура.
 
Вече повече от 120 години НХА активно участва в развитието на българската художествена култура и образование. От самото начало и до днес неин основен приоритет е формирането на професионални художници в различните области на изящните и приложните изкуства, дизайна, изкуствознанието и реставрацията. Тази традиционна за Академията мисия намира израз в специфичната ѝ структура, както и в нейната цялостна образователна, научноизследователска, художественотворческа и културна политика. Националната художествена академия неотменно следва стратегия на надграждане на постигнатото от традицията в учебната, творческата, методическата, изследователската и административната си дейност чрез иновативни модели и механизми във всяка сфера. НХА полага сериозни усилия за задълбочаване на връзката между образованието и практиката, като поддържа партньорство с различни бизнес и финасови организации, образователни, научни и културни институции, органи на държавната администрация и местното управление и др. Всичко това допринася за повишаване на качеството на обучението и адаптирането му към обществените потребности, способства за изграждането на по-висок престиж на институцията и за нейната „отвореност” към европейското пространство за висше образование.
 
Широкият спектър от образователни възможности на Академията се разгръща от „класическите” форми на изкуство до цифровите технологии, структуриран в два факултета – Факултет за изящни изкуства и Факултет за приложни изкуства, които от своя страна се състоят от 18 катедри. НХА осъществява подготовка на бакалаври в 17 специалности и една магистърска специалност (Реставрация"), а магистърските програми са 47.
През 2016 г. стартира голям стратегически за Академията проект по изграждането на нов учебен корпус, който в много голяма степен ще допринесе за подобряване на условията на учебния процес, за неговата оптимизация и модернизация. Проектът се финансира от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие, Приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура“.
 
Съвременният образ на НХА се допълва от творческата активност на галерия „Академия“ и Музейната сбирка, международната и издателската дейност, от художествените и образователни изяви на всяка специалност. В този аспект тя се явява не само център на художественото образование, но и важен фактор за формирането на културната политика в художествения живот в столицата и страната.
 
В резултат на своята комплексна дейност НХА получи най-висока оценка в рейтинговата система на висшите училища в България, където е класирана на първо място в професионалното си направление. 
 
 
лого_НХА_ZIP_PDF

Галерия

Страници