Документи за кандидатстване за 2024/25 уч.година

Документи за кандидатстване в НХА се приемат в работни дни от 15 до 30 юни 2024 г., онлайн и на място в НХА:
 
– Ректорат, Учебно-методичен отдел, ул. „Шипка“ 1, ет. 2, приемно време в работни дни: 10:00–12:00 и 14:00–16:00  
 
– Филиал на НХА в гр. Бургас – Пристанище Бургас, Магазия 1, ет. 2, приемно време в работни дни: 10:00–12:00 и 14:00–16:00  
 
Кандидатите подават документи на електронната ни платформа за кандидатстване в избраните от тях магистърски програми, както следва:
– За юлския прием на места финансирани от държавата: от 15 до 30 юни 2024 г.
- Кандидатите българи, живеещи извън пределите на Р. България, (съгл. ПМС 103 и 228) както и чужденци, кандидатстващи по междуправителствени спогодби подават документи в МОН, обявени на сайта на МОН.
 
Кандидатите за о.к.с. „Магистър“ в НХА, подават следните документи:
 
1. Молба до Ректора по образец (закупена от НХА) небходима само за подаващите документи на място в НХА. Цена за един брой (за една специалност независимо колко магистърски програми е избрал кандидата в нея) – 8,00 лв.
 
2. Оригинал и копие от дипломата за завършено висше образование (бакалавърска или магистърска степен). Оригиналната диплома се връща веднага след сверяване с копието. За онлайн подаващите – тези документи, да са сканирани или заснети и прикачени към кандидатстудентското досие.
2.1. В случай, че издаването на дипломата за висше образование е предстоящо, кандидатът подава академична справка – оригинал, в която да са отразени средният успех от семестриалните изпити с хорариума на часовете по отделните дисциплини и успехът от дипломната защита или от държавните изпити. За онлайн подаващите – тези документи, да са сканирани или заснети и прикачени към кандидатстудентското досие.
 
3. Квитанция за платена държавна такса за участие в конкурса. Утвърдената държавна такса  за  провеждане на изпит в една специалност, независимо колко магистърски програми е избрал кандидата в нея. От такса за кандидатстване се освобождават: кръгли сираци (до 26-годишна възраст) инвалиди, военноинвалиди, лица, пребивавали до пълнолетието си в домове за отглеждане и възпитание на деца от системата на МОН и майки с три и повече деца.
 
4. Кандидат-студентите – чужденци прилагат документ за владеене на български език. Ако не притежават такъв, се явяват на изпит по български език в НХА или провеждат едногодишен курс на обучение в подготвителното отделение по български език в Националната художествена академия.
 
5. Завършилите висши училища в чужбина, признати по законодателството на съответната държава представят един месец преди датата за подаване на документи за кандидатстване, легализирана диплома, с предварително утвърдена от НХА или НАЦИД валидност на придобитата в чужбина квалификационна степен в съответствие с държавните изисквания в Р. България.

 

Сподели