Документи за кандидатстване за 2021/22

Кандидатите подават документи на електронната ни платформа  за кандидатстване в избраните от тях магистърски програми, както следва:
– За юлски прием: онлайн от 15 юни до 5 юли 2021 г. и на място в НХА, ул. „Шипка“ №1 от 26 юни до 05 юли 2021 г.
 
– За допълване на незает юлски прием на места финансирани от държавата: от 01 до 09 септември 2021 /можете да кандидатствате за всичките ни специалности/
 
Кандидатите българи, живеещи извън пределите на Р. България, (съгл. ПМС 103 и 228) както и чужденци, кандидатстващи по междуправителствени спогодби подават документи в МОН, обявени на сайта на МОН.
 
Кандидатите за о.к.с. „Магистър“ в НХА, подават следните документи:
 
1. Молба до Ректора по образец (закупена от НХА) небходима само за подаващите документи на място в НХА. 
 
2. Оригинал и копие от дипломата за завършено висше образование (бакалавърска или магистърска степен). Оригиналната диплома се връща веднага след сверяване с копието. За онлайн подаващите – тези документи, да са сканирани или заснети и прикачени към кандидатстудентското досие.
2.1. В случай, че издаването на дипломата за висше образование е предстоящо, кандидатът подава академична справка – оригинал, в която да са отразени средният успех от семестриалните изпити с хорариума на часовете по отделните дисциплини и успехът от дипломната защита или от държавните изпити. За онлайн подаващите – тези документи, да са сканирани или заснети и прикачени към кандидатстудентското досие.
 
3. Квитанция за платена държавна такса за участие в конкурса. Утвърдената държавна такса е 38,00 лв. за  провеждане на изпит в една специалност, независимо колко магистърски програми е избрал кандидата в нея. От такса за кандидатстване се освобождават: кръгли сираци (до 26-годишна възраст) инвалиди, военноинвалиди, лица, пребивавали до пълнолетието си в домове за отглеждане и възпитание на деца от системата на МОН и майки с три и повече деца.
 
4. Кандидат-студентите – чужденци прилагат документ за владеене на български език. Ако не притежават такъв, се явяват на изпит по български език в НХА или провеждат едногодишен курс на обучение в подготвителното отделение по български език в Националната художествена академия.
 
5. Завършилите висши училища в чужбина, признати по законодателството на съответната държава представят един месец преди датата за подаване на документи за кандидатстване, легализирана диплома, с предварително утвърдена от НХА или НАЦИД валидност на придобитата в чужбина квалификационна степен в съответствие с държавните изисквания в Р. България.

 

Сподели