Документи за кандидатстване за 2022/23

Уважаеми кандидати,
Националната художествена академия удължава срока за подаване на документи за кандидатстване в окс "Магистър", както следва:
За Факултета за изящни изкуства - до 04.07.2022 г. 
За Факултета за приложни изкуства - до 09.07.2022 г.
 
Документи за кандидатстване в НХА се приемат онлайн от 01.07.22 г. и на място само в работни дни, до съответния краен срок определен за всеки факултет .
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
Документи за кандидатстване в НХА се приемат ежедневно (вкл. събота и неделя) от 15 юни до 30 юни 2022 г., онлайн и на място в НХА:

– Ректорат, ул. „Шипка“ 1, приемно време 10:00–12:00 и 14:00–16:00 през работните дни и 9:00–13:00 през почивните дни. Само на 15 юни (сряда) 13:00–16:00.

– Филиал на НХА в гр. Бургас – Пристанище Бургас, Магазия 1, ет. 2, приемно време 10:00–12:00 и 14:00–16:00 през работните дни и 9:00–13:00, през почивните дни.

 
Кандидатите подават документи на електронната ни платформа  за кандидатстване в избраните от тях магистърски програми, както следва:
– За юлски прием: онлайн или на място в НХА, ул. „Шипка“ №1 или Филиал Бургас от 15 юни до 30 юни 2022 г. 
 
– За допълване на незает юлски прием на места финансирани от държавата: от 01 до 09 септември 2022 /можете да кандидатствате за всичките ни специалности/
 
Кандидатите българи, живеещи извън пределите на Р. България, (съгл. ПМС 103 и 228) както и чужденци, кандидатстващи по междуправителствени спогодби подават документи в МОН, обявени на сайта на МОН.
 
Кандидатите за о.к.с. „Магистър“ в НХА, подават следните документи:
 
1. Молба до Ректора по образец (закупена от НХА) небходима само за подаващите документи на място в НХА. Цена за един брой (за една специалност независимо колко магистърски програми е избрал кандидата в нея) - 8,00 лв.
 
2. Оригинал и копие от дипломата за завършено висше образование (бакалавърска или магистърска степен). Оригиналната диплома се връща веднага след сверяване с копието. За онлайн подаващите – тези документи, да са сканирани или заснети и прикачени към кандидатстудентското досие.
2.1. В случай, че издаването на дипломата за висше образование е предстоящо, кандидатът подава академична справка – оригинал, в която да са отразени средният успех от семестриалните изпити с хорариума на часовете по отделните дисциплини и успехът от дипломната защита или от държавните изпити. За онлайн подаващите – тези документи, да са сканирани или заснети и прикачени към кандидатстудентското досие.
 
3. Квитанция за платена държавна такса за участие в конкурса. Утвърдената държавна такса е 38,00 лв. за  провеждане на изпит в една специалност, независимо колко магистърски програми е избрал кандидата в нея. От такса за кандидатстване се освобождават: кръгли сираци (до 26-годишна възраст) инвалиди, военноинвалиди, лица, пребивавали до пълнолетието си в домове за отглеждане и възпитание на деца от системата на МОН и майки с три и повече деца.
 
4. Кандидат-студентите – чужденци прилагат документ за владеене на български език. Ако не притежават такъв, се явяват на изпит по български език в НХА или провеждат едногодишен курс на обучение в подготвителното отделение по български език в Националната художествена академия.
 
5. Завършилите висши училища в чужбина, признати по законодателството на съответната държава представят един месец преди датата за подаване на документи за кандидатстване, легализирана диплома, с предварително утвърдена от НХА или НАЦИД валидност на придобитата в чужбина квалификационна степен в съответствие с държавните изисквания в Р. България.

 

Сподели