о.н.с Доктор

Националната художествена академия обявява конкурси за 2019 г. по докторска програма „Изкуствознание и изобразителни изкуства“, от професионално направление 8.2 Изобразително изкуство от област на висше образование 8. Изкуства /обявени в Държавен вестник бр. 56 от 16.07.2019 г./
 
 
Общо – 22 (двадесет и две) в следните катедри, както следва:
 
 
За редовни докторанти общо: 19
1. Живопис - 2 (две),
2. Стенопис - 1 (една),
3. Скулптура - 1 (една),
4. Графика - 1 (една),
5. Книга, илюстрация и печатна графика - 1 (една),
6. Плакат и визуална комуникация - 2 (две),
7. Изкуствознание - 4 (четири), от тях:
-Модерно и съвременно изкуство - 2 (две),
-Дигитални изкуства  -  1 (една),
-Фотография - 1 (една),
8.   Керамика – 1 (една),
9.   Сценография - 1 (една),
10. Текстил – изкуство и дизайн – 1 (една)
11. Индустриален дизайн -1 (една),
12. Дизайн за детската среда -1 (една),
13. Мода - 1  (една),
14. Теория и практика на художественото образование – 1  (една),
 
За задочни докторанти общо: 3 (три)
  1. Стенопис - 1 (една),
  2. Скулптура -1 (една),
  3. Дизайн за детската среда -1 (една),
 
Кандидатите подават следните документи в срок до 16.09.2019 г. /вкл./:
1. Заявление ( до Ректора на НХА).
2. Автобиография (СV).
3. Диплома за о.к.с. „Бакалавър“ и „Магистър“ (оригинал и ксерокопие).
4. Уверение за образователно-квалификационна степен магистър ( в случаите, когато не е издадена диплома);
6. Държавна такса за кандидатстване – 210,00 лева
 
Таксите се внасят по банковата сметка на Националната Художествена Академия
– (IBAN) BG81 BNBG 9661 3100 1763 01,  (BIC): BNBGBGSD, Банка: БНБ.
 
за справки и подаване на документи за кандидатстване :
гл. експерт Мария Сарафова и експерт Наира Бабаян
адрес: ул. „Шипка“ №1, София 1000, ет. I, кабинет "Учебно-методичен отдел",
тел. (02) 9881702 ; e-mail: m.sarafova@nha.bg; n.babayan@nha.bg

Страници