ОНС Доктор

Националната художествена академия обявява конкурс за редовни и задочни докторанти в докторска програма „Изкуствознание и изобразителни изкуства“ за учебната 2022/23 година, както следва:
 
Редовна форма на обучение:
Живопис  1 (едно) докторантско място;  
Стенопис  1 (едно) докторантско място;
Скулптура  1 (едно) докторантско място;
Графика – 1 (едно) докторантско място;
Плакат и визуална комуникация  1 (едно) докторантско място;
Сценография  1 (едно) докторантско място;
Метал  1 (едно) докторантско място;
Индустриален дизайн  1 (едно) докторантско място;
Рекламен дизайн  1 докторантско място;
Дизайн на порцелан и стъкло  1 (едно) докторантско място;
Дизайн за детската среда – 1 (едно) докторантско място;
Мода  1 (едно) докторантско място;
 
Изкуствознание – 7 (седем) докторантски места, от тях:
Старо изкуство  1 (едно) докторантско място;
Ново българско изкуство  1 (едно) докторантско място;
Съвременно изкуство – 2 (две) докторантски места;
Дигитални изкуства  1 (едно) докторантско място;
Фотография  2 (две) докторантски мяста.
 
Теория и практика на художественото образование  2 (две) докторантски места, от тях:
Психология на изкуството – 1 (едно) докторантско място;
Арттерапия  1 (едно) докторантско място.  
 
Задочна форма на обучение:
Реставрация – 1 (едно) докторантско място.  
 
Срок за подаване на документи за докторантурите
2 (два) месеца след обнародването в Държавен вестник – Бр. 7 от 24.01.2023 г.
За справки: тел.: 02/ 988 17 02 – Учебно-методичен отдел
 
Кандидатите подават следните документи в срок до 24.03.2023 г.
1. Заявление (до ректора на НХА);
2. Автобиография (СV);
3. Диплома за окс „бакалавър“ и „магистър“ (оригинал и ксерокопие);
4. Уверение за образователно-квалификационна степен магистър (в случаите, когато не е издадена диплома);
5. Информационна карта за кандидати за докторанти и докторанти – обработване на лични данни
6. Държавна такса за кандидатстване – 210,00 лева.
 
– Таксите се внасят по банковата сметка на НАЦИОНАЛНАТА ХУДОЖЕСТВЕНА АКАДЕМИЯ
– (IBAN) BG81 BNBG 9661 3100 1763 01, (BIC): BNBGBGSD, Банка: БНБ.
 
За справки и подаване на документи за кандидатстване:
експерт Борис Атанасов
адрес: ул. „Шипка“ № 1, София 1000, ет. 2, кабинет „Учебно-методичен отдел“
тел.: (02) 9881702; е-поща: b.atanasov1@nha.bg

Страници