Кандидатстване

НАЦИОНАЛНАТА ХУДОЖЕСТВЕНА АКАДЕМИЯ ОБЯВЯВА
КАМПАНИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ В СТУДЕНТСКОТО ОБЩЕЖИТИЕ на НХА и на ФИЛИАЛ БУРГАС – НХА
 
София – бл. 28, Студентски град
Бургас – кампус на Държавен университет „Проф. д-р Асен Златаров“, ж.к. „Славейков“
 
ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА
 
КАМПАНИЯТА ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ИЗЦЯЛО ОНЛАЙН
 
Класирането се извършва по успех от последните два семестъра.
 
За новоприети студенти – по бал от приемните изпити
 
1. Срок за подаване на документи онлайн – през личния профил на всеки студент в автоматизираната университетска информационна система (АУИС) на НХА https://ams.nha.bg/
от 20.08 до 12.09 2021
 
2. Указания за достъп до АУИС и попълване на заявление за общежитие
При проблем с достъпа до АУИС – r.nikolova@nha.bg в работното време на НХА
 
Забележка: Студентите, които през учебната 2020/2021 година са били в 1-ви, 2-ри и 3-ти курс и не са се записали все още за учебната 2021/2022 година (записването се извършва в деканатите на НХА след заплащане на семестриалната такса), кандидатстват за общежитие чрез профила си без да променят курса. След подаването на документите и след започването на учебната година курсът им ще бъде актуализиран.
 
3. Електронното класиране ще се публикува на сайта на НХА на 14.09.2021 г.
 
4. Настаняването на новоприетите студенти на НХА – София в Студентското общежитие на НХА – бл. 28 в Студентски град ще се извърши на 20 и 21 септември 2021 г. – за първокурсниците.
 
Телефон за връзка със Студентското общежитие: 0884 86 02 03, организатор общежитие Теофана Теофилова
Работно време от 8:30 до 17:00 часа в делничен ден (от 14 септември).
 
ВНИМАНИЕ!
Студентите от Филиала на НХА в Бургас ще бъдат настанявани в общежитието, което се намира в кампуса на Държавен университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас, ж.к. „Славейков“. Настаняването ще се извършва на датите, обявени от самото общежитие, срещу представено уверение, издадено от Учебната служба към Филиала.
 
5. След като се настанят всички студенти, включително и настанените досега, се подават разпечатаните и подписани документи в офиса на организатор общежитие Теофана Теофилова в рамките на работната време от 8:30 до 17:00 часа.
 
Необходимо е да разпечатате и подпишете следните документи, свалени от личния Ви профил в раздел Общежитие, през който сте извършили канидатстването:
1. Заявление;
2. Декларация.
 
Без класиране – ПО ПРАВО – в студентското  общежитие се настаняват:
Семейни студенти, когато двамата са в редовна форма на обучение – уверение от ВУ за учебната 2021/2022 година;
Студентско семейство с дете, ненавършило пълнолетие – когато единият от съпрузите е в редовна форма на обучение за учебната 2021/2022 година, а другият е прекъснал обучението си за учебната 2021/2022 година – уверенние от ВУ за учебната 2021/2022 година;
Студенти с неизвестен/-тни или починал(и) родител(и) – копие от смъртния акт;
Студенти от многодетно семейство с три и повече деца (учащи) – документ от учебното заведение, където учат братята (сестрите) редовно обучение, записани за учебната 2021/2022 година;
Деца, израснали в домове за деца, лишени от родителски грижи;
Редовни докторанти, ако се обучават на места, субсидирани от държавата – заповед за зачисляване за докторант;
Чуждестранни студенти и докторанти, които учат в Р България на основание междуправителствени спогодби или актове на МС, когато в тях е предвидено ползване на студентско общежитие;
Студенти с намалена работоспособност/инвалидност – копие от решение на ТЕЛК;
За студенти, които сами се грижат за непълнолетните си деца – копие от решение за развод и удостоверение за семейното положение от съответната община.
 
Студентите, които кандидатстват за общежитие ПО ПРАВО, освен стандартните документи (Заявление и Декларация) прикачват и файлове на сканирани документи, доказващи съответното право, което се отнася за техния случай.
За семейно общежитие, на общо основание (с класиране), се попълват също Заявление и Декларация и се прикачват файлове, съдържащи следните сканирани допълнителни документи:
1. Удостоверение за сключен граждански брак (копие);.
2. Удостоверение за раждане на деца (копие).
 
N.B. Документи след обявения срок няма да се приемат!
 
За информация: Силвия Димитрова s.dimitrova@nha.bg

 

Сподели