Кандидатстване

НАЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА АКАДЕМИЯ ОБЯВЯВА
КАМПАНИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ В СТУДЕНТСКИТЕ ОБЩЕЖИТИЯ ЗА НХА – СОФИЯ И ЗА ФИЛИАЛ НА НХА – БУРГАС
ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 г.
 
София
– Студентски град бл. 28 на НХА и бл. 22/А на МГУ
Бургас
– Кампус на Държавен университет „Проф. д-р Асен Златаров“, ж.к. „Славейков“ 
 
КАМПАНИЯТА ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ИЗЦЯЛО ОНЛАЙН
 
Класирането се извършва по успех от последните два семестъра.
 
За новоприети студенти – по бал от приемните изпити
 
1. Срок за подаване на документи онлайн – през личния профил на всеки студент в автоматизираната университетска информационна система (АУИС) на НХА https://ams.nha.bg/
от 15.08.2022 г. до 16.09.2022 г.
 
2. Указания за достъп до АУИС и попълване на заявление за общежитие
При проблем с достъпа до АУИС –  vlkaraivanov@nha.bg в работното време на НХА.
 
Забележка: Студентите, които през учебната 2021/2022 година са били в 1-ви, 2-ри и 3-ти курс и не са се записали все още за учебната 2022/2023 година (записването се извършва в деканатите на НХА след заплащане на семестриалната такса), кандидатстват за общежитие чрез профила си без да променят курса. След подаването на документите и след започването на учебната година курсът им ще бъде актуализиран.
 
3. Електронното класиране ще се публикува на сайта на НХА на 19.09.2022 г.
 
4. Настаняването на новоприетите студенти на НХА – София в Студентското общежитие на МГУ – бл. 22/А в Студентски град ще се извърши на 20 и 21 септември 2022 г. – за първокурсниците и студентите от по-висок курс , които не са били на общежитие до момента .
 
ВНИМАНИЕ !
Студентите, които ще бъдат настанявани в блок 22/А на МГУ, трябва да носят в себе си:
Лична карта.
Уверение за записан семестър, издаден от Деканатите на факултетите за български граждани, а за чуждестранните студенти от Учебно-методичен отдел.
Разменно писмо, което ще могат да вземат от Силвия Димитрова – Експерт „Стипендии и общежития към НХА на ул. Шипка 1, ет. 3, Стопански отдел.
Медицинско свидетелство от личен лекар.
Медицинско удостоверение от психодиспансер, че не се водят на отчет.
Две снимки – формат за документи.
 
Телефон за връзка с организатор на Студентско общежитие на МГУ: г-жа Иванка Чипилева, тел.: 087 980 7921.
Адрес за подаване на документите в МГУ – гр. София, ул. „Проф. Георги Брадистилов“, бл. 1, офис 4.
Работно време от 8:30 до 17:00 часа в делничен ден.
 
ВНИМАНИЕ !
Студентите приети по време на септемврийските приемни изпити ще могат да подадат документи за общежитие на датите от 19 до 25 септември 2022 г. включително .
Документите се подават онлайн в системата на НХА – https://ams.nha.bg
Студентите подали документи ще бъдат настанени на датите от 28 до 29 септември включително.
 
ВНИМАНИЕ!
Студентите от Филиала на НХА в Бургас ще бъдат настанявани в общежитието, което се намира в кампуса на Държавен университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас, ж.к. „Славейков“. Настаняването ще се извършва на датите, обявени от самото общежитие, срещу представено уверение, издадено от Учебната служба към Филиала.
 
5. За студентите от НХА – София
 
Необходимо е да разпечатате и подпишете следните документи, свалени от личния Ви профил в раздел „Общежитие“, през който сте извършили канидатстването:
1. Заявление;
2. Декларация.
 
6. Разпечатаните и подписани документи се подават в блок 28, апартамент 101Б (часовете за прием ще бъдат уточнени и публикувани допълнително)
по следният график :
– 3 октомври – първи курс;
– 4 октомври – втори курс;
– 5 октомври – трети курс;
– 6 октомври – четвърти курс;
– 7 октомври – магистри и докторанти. 
 
Без класиране – ПО ПРАВО – в студентското  общежитие се настаняват:
Семейни студенти, когато двамата са в редовна форма на обучение – уверение от ВУ за учебната 2022/2023 година;
Студентско семейство с дете, ненавършило пълнолетие – когато единият от съпрузите е в редовна форма на обучение за учебната 2022/2023 година, а другият е прекъснал обучението си за учебната 2022/2023 година – уверенние от ВУ за учебната 2022/2023 година;
Студенти с неизвестен/тни или починал(и) родител(и) – копие от смъртния акт;
Студенти от многодетно семейство с три и повече деца (учащи) – документ от учебното заведение, където учат братята (сестрите) редовно обучение, записани за учебната 2022/2023 година;
Деца, израснали в домове за деца, лишени от родителски грижи;
Редовни докторанти, ако се обучават на места, субсидирани от държавата – заповед за зачисляване за докторант;
Чуждестранни студенти и докторанти, които учат в Р. България на основание междуправителствени спогодби или актове на МС, когато в тях е предвидено ползване на студентско общежитие;
Студенти с намалена работоспособност/инвалидност – копие от решение на ТЕЛК;
За студенти, които сами се грижат за непълнолетните си деца – копие от решение за развод и удостоверение за семейното положение от съответната община.
 
Студентите, които кандидатстват за общежитие ПО ПРАВО, освен стандартните документи (Заявление и Декларация) прикачват и файлове на сканирани документи, доказващи съответното право, което се отнася за техния случай.
За семейно общежитие, на общо основание (с класиране), се попълват също Заявление и Декларация и се прикачват файлове, съдържащи следните сканирани допълнителни документи:
1. Удостоверение за сключен граждански брак (копие);.
2. Удостоверение за раждане на деца (копие).
 
N.B. Документи след обявения срок няма да се приемат!
 
За информация: Теофана Теофилова t.teofilova@nha.bg и Андриана Коцева a.kotseva@nha.bg

 

Сподели