Специализации

Учебно-методичен отдел, I етаж
адрес: ул. „Шипка“ №1, София 1000, ет. I, кабинет № 2,
тел. (02) 9881702, 
 
 
Необходими документи:
1. Молба с кратки персонални данни и информация за:
– полето на изследване
– темата на специализацията
– желаната продължителност на специализацията
– предпочитаното време за започване на специализацията.
2. Ксерокопие от дипломата за завършено образование.
3. Копие от документа за самоличност.
Забележка: Таксата за специализацията се определя от продължителността й и от броя на посещаваните предмети. Изготвя се индивидуален план на всеки кандидат в зависимост от неговите предпочитания.
Продължителността на специализацията може да варира от 1 месец до 2 учебни години.