Заповед за прием и документи за записване за уч. 2024/2025 г.

– Заповед за прием на студенти в о.к.с „Магистър“ за уч. 2024/25 г. – юлски прием
 
- Заповед за прием на студенти в о.к.с. "Магистър" за уч.2024/25 г. - септемврийски прием
 
Новоприетите студенти за о.к.с. „МАГИСТЪР“ (над о.к.с. „бакалавър“) в НХА за учебната 2024/2025 година ще се записват по факултети и във Филиала на НХА в гр. Бургас лично – от 18 до 26 юли 2024 г., а явилите се на приемните изпити през септември ще се записват лично по факултети и във Филиала на НХА в гр. Бургас от 19 – 23 септември 2024 г.
 
Адресите на Факултетите и Филиала са:
– за Факултет за изящни изкуства – гр. София, ул. „Шипка“ №1 ет 1;
– за Факултет за приложни изкуства – гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 73;
– за Филиала на НХА в гр. Бургас – гр. Бургас, Пристанищен комплекс Бургас, Зона за обществен достъп – Магазия 1, ет. 2
 
При записването си новоприетите студенти да представят следните документи:
 
1. Диплома за завършена о.к.с. „бакалавър“ или „магистър“ – оригинал и копие.
2. Диплома за завършено средно образование – оригинал и копие.
3. Автобиография.
4. Пет снимки – формат за документи.
5. Документи за записване на нови студенти, по утвърден образец, които се закупуват в Академията (ул. „Шипка“ 1 от 10:00 до 12:00 часа и от 14:00 до 16:00 часа в работните дни и във Факултет за приложни изкуства, бул. „Цариградско шосе“ 73, от 10:00 до 12:00 часа и от 14:00 до 17:00 часа в работните дни) срещу документ (квитанция), която се показва при записване. Цена на комплект: 20,00 лв.
6. Квитанция за внесена семестриална такса по банков път, с отбелязана специалност и име на новоприетия студент.
7. Медицинско свидетелство (с посочено цветоусещане) и медицинска бележка от районния психодиспансер издадена от здравното заведение по местоживеене – (само за кандидатите, завършили друго висше училище и НХА през минали години).  
 
Незаписалите се студенти в определените срокове без уважителни причини губят придобитите права.
 
ЗАБЕЛЕЖКА:
Всички студенти, приети за обучение срещу заплащане в о.к.с. „Магистър“, сключват договор за обучение с НХА, който подписват при записването си.
 
Такси за обучение :

Приетите студенти с обучение финансирано от държавата, за които няма уточнение за приравнителна година да заплатят семестриална такса в размер на – 756.00 лв. (седемстотин петдесет и шест лева) по сметката на НХА: (IBAN) BG81 BNBG 9661 3100 1763 01, (BIC) BNBGBGSD, (Банка) БНБ, като отбележат името си и специалността, в която са приети.

 

Приетите  за обучение в о.к.с. „Магистър”, с уточняване че имат приравнителна  година  или, че са приети в платена форма на обучение, сключват договор за обучение    с НХА, който подписват при записването си и заплащат семестриална такса в размер на 1920.00 лв. /хиляда деветстотин и двадесет лева/ по сметката на НХА: (IBAN) BG81 BNBG 9661 3100 1763 01, (BIC) BNBGBGSD, (Банка) БНБ, като отбележат името си и специалността, в която са приети.

 

Приетите   чуждестранни граждани да заплатят семестриална такса в размер на левовата равностойност на  2100.00 евро /две хиляди и сто евро/ по сметката на НХА: (IBAN) BG81 BNBG 9661 3100 1763 01, (BIC) BNBGBGSD, (Банка) БНБ, като отбележат името си и специалността, в която са приети.

 

Съгласно решение на Академичния съвет на НХА , Протокол №20 от 24.10.2018 г. при направен писмен отказ от обучение в НХА до 25.09.2024 г. се възстановява 50% от внесената такса. За направения  след 25.09.2024 г.  отказ от обучение в НХА, такса не се възстановява.

 
 

Сподели