Качество на обучение

гл. експерт Свилена Челебийска-Матеева
адрес: София 1000, ул. „Шипка“ № 1, Южна сграда, ет. 2
тел.: 02 988 17 02, факс: 02 987 80 64; e-поща: s.mateeva@nha.bg
 
Системата за поддържане на качеството е завършена йерархична функционалност от правила, описани в нормативни документи, регламентирани дейности и организационни структури. Тя формира  политиката за постигане на целите по качеството и осигурява планирането, управлението, контрола и оценяването на факторите, от които зависи качеството на обучението.
Качеството в този контекст се отнася само до обучението и академичния състав, и всички академични обекти и субекти се третират само в този аспект.
 
Системата за оценяване и поддържане на качеството на обучение предявява изисквания към учебната документация чрез своите представители в академичните и факултетни органи, утвърждаващи академичните стандарти, учебните планове, програми и графици за учебния процес. 
 
Основни обекти за оценяване са специалност, учебна дисциплина, преподавател, академичен ръководител, образователноквалификационна  степен.
Специфични обекти на оценяване: произтичат от анализа на състоянието и са свързани с констатирани слабости (дисциплината в учебния процес, практическо обучение, обслужване на студентите, дипломиране  и др.).
Основен и определящ фактор за качеството на обучение е  поддържането у студентите, преподавателите и академичното ръководство на мотивация за постигане на качество.
Качеството на обучение се постига посредством  периодично оценяване на следните обекти: специалност, учебна дисциплина и преподавател. Оценяването се извършва по отношение на качеството на процеса на обучение (самооценка) и резултата от проведеното обучение (външна оценка).
В оценяването на трите компонента задължително се отчита мнението на студентите. Отчитането на мнението на студентите става по обективен начин посредством периодично провеждане на анкети.
Резултатите от оценяването на специалностите, учебните дисциплини и преподавателите подлежат на регулируема публичност.
 
Системата за оценяване и поддържане на качеството се състои от три нива:
а) Ниво 1: Академична комисия по качество на обучението към Академичния съвет, заместник-ректор по качеството и административен екип;
б) Ниво 2: Факултетна комисия по качество на обучението;
в) Ниво 3: Катедрен отговорник по качество на обучението.
 
Атестация
Атестирането на преподавателския състав има за цел да отговори на изискванията на чл. 6, ал. 4 от ЗВО относно създаване на елемент от системата за оценяване и поддържане на качеството като:
1. оцени приноса на всеки член на академичния състав в учебната, художественотворческата, научноизследователската и административната дейности в НХА;
2. подобри подбора и стимулира повишаване квалификацията и научнотворческото развитие на преподавателите;
3. проучи мнението на студентите за качеството на обучение.
 
Обект на атестиране е всеки член на академичния състав, работещ по трудово правоотношение с НХА.
(2) Предмет на атестиране са учебнометодическата, художественотворческата, научноизследователската и администранивна дейност на атестирания.
(3) Атестирането е задължително.
(4) Съгласно чл. 57 от ЗВО нехабилитираните лица се атестират веднъж на 3 години, а хабилитираните лица – веднъж на 5 години.
Атестирането се извършва по предварително оповестени критерии, които следва да станат достояние на всеки член от академичния състав, съобразно чл. 57 (2) от ЗВО. Kато предварително оповестени критерии следва да се приема информацията, съдържаща се в настоящия правилник.
 
Органи на атестирането са:
1. Факултетният съвет, който разполага с помощно звено в лицето на Факултетната комисия по качеството;
2. Академичният съвет, който разполага с помощно звено в лицето на Академичната комисия по качеството.

 

Файлове за изтегляне

Сподели