Материали от конкурс за заеманe на академична длъжност професор по 8.2. Изобразително изкуство - „Художествено проктиране и анализ“

Краен срок: 2018.04.09

Конкурс за заеманe на академична длъжност  професор по 8.2. Изобразително изкуство - „Художествено проктиране и анализ“   обявен в „Държавен вестник“, бр. 60 от 25.07.2017 г
Кандидат:  доц.д-р. Арсен Петров Минков
Материали:
Резюме
 
Рецензии:
проф.Георги Гиков
проф.д-р Милена Николова
проф.Румен Райчев
 
Становища:
проф.д-р Борис Сергинов
проф.Весела Гюрова
доц.д.изк.Незбравка Иванова
доц.Теодора Механдова
 
Публикувано на 09 март 2018 г.