Обява за конкурсна процедура по Национална програма „МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ – 2“

Краен срок: 2024.06.28

Във връзка с изпълнение на задачите по Национална програма „Млади учени и постдокторанти – 2“, Националната художествена академия, бенефициент по програмата, обявява конкурс за набиране на кандидати за участие в програмата –втори етап 2024 – 2025 г.

Краен срок за подаване на документи: 28.06.2024 г., 15:00 часа
 
Условия за участване в конкурса:
МОДУЛ „МЛАДИ УЧЕНИ“
Допустими кандидати:
„Млад учен“ е лице, което извършва научноизследователска и научно-образователна дейност във висше училище и/или научна организация след придобиване ОКС „магистър“, но не повече от 10 години след придобиването ѝ.
По време на участието си в Програмата кандидатите трябва да отговарят на определението за млад учен. Те трябва да покриват минималните национални изисквания за длъжността, която ще заемат по професионалното направление, в което кандидатстват, съгласно Закона за развитие на академичния състав в Република България и Правилника за прилагането му.
 
Кандидати по този модул могат да:
– са новоназначени по програмата в организацията бенефициент, които отговарят на условието за млад учен;
– заемат академичната длъжност „асистент“ или „главен асистент“ (с минимум шест месеца стаж към датата на кандидатстване) и са на трудов договор в организацията бенефициент;
– са докторанти, отчислени с право на защита, и са назначени на трудов договор в организацията бенефициент;
– са докторанти в задочна форма на обучение или такива на самостоятелна подготовка, зачислени минимум шест месеца преди датата на кандидатстване в организацията бенефициент, и са назначени на трудов договор в нея;
– са специалисти с висше образование, които отговарят на условието за млад учен и са на трудов договор в организацията бенефициент.
 
Към научната продукция се отчита тази, отразена в базите данни Web of Science и/или Scopus.
 
МОДУЛ „ПОСТДОКТОРАНТИ“
Допустими кандидати:
Кандидати по този модул могат да бъдат учени с придобита ОНС „доктор“ в страната или в чужбина. Те трябва да покриват минималните национални изисквания за придобиване на ОНС „доктор“ по професионалното направление, в което кандидатстват.
 
По време на участието си в Програмата кандидатите трябва да отговарят на определението за постдокторант: учен, който е придобил първа ОНС „доктор“, но не повече от пет години след придобиването ѝ.
С предимство ще се класират постдокторанти, които са външни за организацията бенефициент. В случаите, в които организацията, от която идват, е висше училище или научна организация от страната, тя трябва да даде съгласие за участие в Програмата, както и да поеме ангажименти за (I) пускане на кандидата в неплатен отпуск при запазване на щатното му място и (II) използване на освободения финансов ресурс за стимулиране на млади учени.
Допуска се назначаването на постдокторант на допълнителен договор за работа на непълен работен ден в същата организация бенефициент, в която работи.
 
В този модул задължително се кандидатства с подаване на проектно предложение в организацията бенефициент, което да отговаря на следните изисквания: 
да е в актуална тематика и на високо научно ниво;
да е представена детайлна работна програма за периода на проекта и подробен финансов план, придружен с обосновка. 
 
Предложението се подава на български и/или на английски език (за чужди граждани).
 
Към научната продукция се отчита тази, отразена в базите данни Web of Science и/или Scopus.
 
Срок за изпълнение на проектното предложение: до 12 месеца с възможност за продължение, но не повече от общо 24 месеца в периода на изпълнение на Програмата.
 
Подадените документи от кандидатите за участие в Програмата по двата модула ще бъдат разгледани и класирани от комисия, утвърдена със заповед на ректора на НХА. Решенията на комисията се одобряват от Академичния съвет на НХА.
 
СРОК НА ПРОГРАМАТА: до края на 2025 г.
Програмата се изпълнява с продължителност 18 месеца:
– II етап, 18 месеца, 2024 – 2025 година.
 
Част от средствата по съответния модул ще бъдат използвани както за основни месечни възнаграждения на новоназначени млади учени/постдокторанти, така и за допълнителни месечни възнаграждения на вече назначени в организацията бенефициент млади учени/постдокторанти, съгласно утвърдените в Програмата тарифни справки (https://www.mon.bg/nauka/politiki-i-initsiativi/natsionalni-nauchni-programi/natsionalni-nauchni-programi-odobreni-aktualizirani-2022-g/natsionalna-programa-mladi-ucheni-i-postdoktoranti-2/).
 
Необходими документи за кандидатстване:
– Автобиография;
– Мотивационно писмо (до една страница);
– Диплома за придобиване на ОКС „магистър“ (за млади учени) или ОНС „доктор“ (за постдокторанти) по професионално направление 8.2. Изобразително изкуство;
– Списък с публикации и участия в национални и/или международни научни и художественотворчески форуми за млади учени и/или за постдокторанти, награди и др. (ако имат такива);
– Проектно предложение (задължително за постдокторанти, препоръчително за млади учени), което да отговаря на следните изисквания: 
да е в актуална тематика и на високо научно ниво, 
да е представена детайлна работна програма за периода на проекта и подробен финансов план, придружен с обосновка. 
 
Предложението се подава на български и/или на английски език (за чужди граждани).
 
Може да се кандидатства със сканирани документи, включително и на английски език (за кандидати, завършили извън страната). Оригиналните документи, преведени на български език, се изискват само от спечелилите кандидати преди подписване на договорите им.'
 
Документи за участие в конкурса се подават в Националната художествена академия онлайн на електронна поща: yngsci_postdoc@nha.bg
или
на място: 1000 София, ул. „Шипка“ № 1, Ректорат на НХА, Деловодство, ет. 1.
Лице за контакти: г-жа Екатерина Петкова
 
Вижте още наhttps://www.mon.bg/nauka/politiki-i-initsiativi/natsionalni-nauchni-programi/natsionalni-nauchni-programi-odobreni-aktualizirani-2022-g/natsionalna-programa-mladi-ucheni-i-postdoktoranti-2/