Свободна длъжност „Експерт международно сътрудничество“

Краен срок: 2023.01.30

Национална художествена академия обявява конкурс  за длъжност „Експерт международно сътрудничество“ в Международен отдел 
 
Кратко описание на длъжността: Позицията включва администриране и организиране на всички дейности по проекти в сътрудничество с чуждестранни партньорски институции, осъществяване на преводи – устни и писмени, при необходимост. Съдействие и организация при международни събития, изложби. Провеждане на срещи и комуникация с партньори. Координиране на програма „Еразъм+“.
 
I. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:
1.Степен на завършено образование – висше, като предимство имат завършилите: „Международни отношения“; „Филология“; „Науки за образование“; 
2.Минимална образователно-квалификационна степен – „бакалавър“;
3.Висока грамотност на български език. Ниво на владеене на английски език, писмено и говоримо – минимум С1. Всеки допълнителен език се счита за предимство.
 
II. Допълнителни умения и квалификации:
1. Компютърна грамотност, в т.ч. работа с MS Office, Internet;
2. Познания по програма „Еразъм+“ ще се считат за предимство;
3. Проактивен подход и отношение към динамичните процеси. Добри комуникационни умения и адаптивност;
4. Отговорно отношение към служебните ангажименти и изпълнение в срок на поставените задачи.
 
III. Необходими документи за участие в конкурса:
1.Заявление до Ректора на НХА за участие в конкурса. 
2.Документи за завършена образователна степен и придобита специалност, професионална квалификация (ксерокопия);
3. Професионална автобиография;
4.Ксерокопие от трудова и / или служебна книжка, осигурителна книжка или друг документ, удостоверяващ опит в необходимата област;
 
IV. Подаване на документите:
Документите  се подават в Деловодството на Национална художествена академия, гр. София, ул. „Шипка“ №1, партерен етаж, в запечатан плик, всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа.
Върху плика се посочва: наименование на свободната позиция, трите имена на кандидата, адрес за кореспонденция и телефонен номер.
Краен срок  - 30.01.2023 г (включително) до 16:00 часа.
 
V. Начин за провеждане на избора:
1 етап: Проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания.
2 етап: Интервю с допуснатите кандидати.
І етап на подбора: Списък на кандидатите, допуснати до втори етап ще бъде публикуван на 31.01.2023 г.  на страницата на Академията: www.nha.bg
ІІ етап на подбора: Провеждане на интервю с допуснатите кандидати на 01.02.2023 г. в сградата на НХА, ул. „Шипка“ № 1, по  график, предварително съобщен на кандидатите. 
 
Длъжностна характеристика на свободната длъжност се предоставя на кандидатите, при подаване на документите, в деловодството на академията.
За справки: тел: 029878177
 
НХА спазва изискванията на европейската директива за защита на личните данни. Всички кандидатури ще се разглеждат строго конфиденциално.