Свободна позиция за длъжност „Ръководител Стопански отдел“

Краен срок: 2022.12.15

Национална художествена академия обявява конкурс  за длъжност „Ръководител Стопански отдел“
 
I. Отговорности: 
-Организира и отговаря за работата на стопанския отдел;
-Отговаря за условията на труд и учебен процес в НХА;
-Отговаря за поддържането и опазването на движимата и недвижима  собственост на НХА;
-Организира цялостната дейност по извършването на основни и текущи ремонти в сградите,собственост на НХА;
- Отговаря за материално – техническото снабдяване и транспорта на НХА;
-Отговаря за законосъобразното и целесъобразно изразходване на средствата, суровините, материалите и енергията, във връзка с осигуряване на условията за учебен процес, ремонтите и поддръжката на техниката и на оборудването в специализирани ателиета и работилници, лаборатории и творческите бази на академията, с изключение на IT оборудването и комуникациите;
- Ръководи комисията по социално – битовите въпроси на учащите се в НХА;
- Осъществява координация между управленческите структури в Академията за решаване на въпросите по здравословни и безопасни условия на труд;
 
II. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:
1. Степен на завършено образование – висше  образователно - квалификационна степен „Магистър“, техническа или икономическа специалност           
2.Професионален опит:
- минимален опит 10 години в областта на административни и /или стопански структури; проекти; материално-техническо снабдяване
3.Допълнителни изисквания:
- Да притежава организационни умения  за работа в екип, адаптивност, комуникативност; работа с компютър; ползване на английски език.
 
III. Необходими документи за участие в конкурса:
1. Заявление до Ректора на НХА за участие в конкурса. 
2. Копие от документи за придобита  образователно - квалификационна степен „Магистър“
3. Ксерокопие от трудова и/или служебна книжка, осигурителна книжка или друг документ, удостоверяващ опит в необходимата област;
4. Професионална автобиография;
 
IV. Подаване на документите:
Документите  се подават в Деловодството на Национална художествена академия, гр. София, ул. „Шипка“ №1, партерен етаж, в запечатан плик, всеки работен ден от 9,00 до 16,00 часа.
Краен срок  - 10.01.2023 г. (включително) до 16.00 часа.
 
V. Начин за провеждане на избора:
1 етап: Проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания.
2 етап: Интервю с допуснатите кандидати.
І етап на подбора: Списък на кандидатите, допуснати до втори етап ще бъде публикуван на 11.01.2023г.  на сайта на Академията: www.nha.bg
ІІ етап на подбора: Интервю с допуснатите кандидати ще се проведе на 13.01.2023 г.  в сградата на НХА, ул. „Шипка“ № 1, по  график, предварително съобщен на кандидатите. 
 
Длъжностна характеристика на свободната длъжност се предоставя на кандидатите,  при подаване на документите, в деловодството на академията.
За справки: тел: 02/987 81 77
 
НХА спазва изискванията на европейската директива за защита на личните данни. Всички кандидатури ще се разглеждат строго конфиденциално.
 
Резултати - I етап