Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижими имоти – публична държавна собственост

Краен срок: 2017.02.28

Заповед 052/07.03.2017 г на Ректора на НХА за избор на наемател 

О  Б  Я  В  А

Националната художествена академия, гр. София, ул. ”Шипка” №1, тел.: 02/9878150, на основание чл.16, ал.2, чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост и чл.44 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост (ППЗДС) във връзка с чл.13, ал.5 от ППЗДС, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижими имоти – публична държавна собственост –

1. гр. София, ул. ”Шипка” №1, представляващ част от сграда - помещение с площ от 105 кв.м. от сутерена и терен – градина към него с площ от 150 кв.м.,

2. гр. София на бул. „Цариградско шосе“ № 73 – самостоятелно помещение, находящо се в сутерена на сградата, площ 28 кв. М

3. гр. София, бул. „Д-р Г.М. Димитров“ № 100 – самостоятелно помещение, находящо се на на първия етаж в сградата, площ 60 кв. м

Предназначение на обектите – с предназначение за кафене с доставка и продажба на храни и напитки „корпоративен кетъринг”.

                Срок на наемното отношение – 3 (три) години, целогодишно.

                Начална тръжна наемна цена: 2300.00 лв. (две хиляди и триста лв.) без ДДС, представляваща едномесечна наемна вноска.

Съгласно ЗДДС върху договорената месечна цена се начислява ДДС.

Начин на плащане по банков път по сметка на НХА:

IBAN: BG81 BNBG 9661 3100 1763 01

Банков идентификационен код (BIC) на БНБ: BNBGBGSD

Банка: БНБ

Наемът се заплаща авансово до десето число на текущия месец.

                Изисквания към кандидата: физическо или юридическо лице .

                Търгът ще се проведе на 28.02.2017 г. от 09.30 часа в сградата на НХА, ул. “Шипка” №1, гр. София.

Тръжната документация (100 лв. с ДДС) се заплаща в касата на Националната художествена академия или по банков път по сметка на НХА: IBAN: BG81 BNBG 9661 3100 1763 01; Банков идентификационен код (BIC) на БНБ: BNBGBGSD; Банка: БНБ – и се получава в касата на  НХА, ул. “Шипка” №1, гр. София, до 27.02.2017 г., всеки работен ден от 10.00 до 16.00 часа.

Дати за оглед на обектите: всеки работен ден от 10.00 до 16.00 часа до 24.02.2017 г., след закупуване на тръжна документация, и след предварително съгласуване на времето с упълномощено лице от НХА г-н  инж. Борислав Станков – РСО , телефон за контакти: 02/988 81 50; 0882 126 677

Депозит за участие – 230.00 (двеста и тридесет) лева платими по банков път – по сметка на НХА: IBAN: BG72 BNBG 9661 3300 1763 01; BIC: BNBGBGSD; Банка: БНБ.

Сключилият договор за наем внася депозит за изпълнение на договора в размер на два месечни наема, който се задържа от наемодателя до прекратяването на договора, като гаранция за заплащане на наем и консумативи.

                Консумативните разходи (електроенергия, вода, отопление, телефони и др.) са за сметка на наемателя. За целта наемателят следва да постави, за своя сметка, контролни електромер и водомер на входните линии на наетия обект в петдневен срок от сключване на договор за наем.

                Заплащане на такса смет за наетия обект – пропорционално на наетата площ.

                Заплащане на топлоенергия – пропорционално на наетия обем.

                Всички разрешителни, необходими за нормалната експлоатация на наетия обект се осигуряват от наемателя, за негова сметка.

Предложения се подават и приемат всеки работен ден до 27.02.2017 г. от 10.00 до 16.00 часа в деловодството на НХА, ул. “Шипка” №1, гр. София, или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка, като върху плика се посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес.