Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект, част от сграда – публична държавна собственост, намираща се в административна сграда на Национална художествена академия

Краен срок: 2018.12.21

Заповед за сключване на договор
 
Заповед за откриване на процедура
 
Н А Ц И О Н А Л Н А      Х У Д О Ж Е С Т В Е Н А      А К А Д Е М И Я 
гр. София, ул. „Шипка” №1 
 
О  Б  Я  В  А 
 
 Националната художествена академия, гр. София, ул. ”Шипка” №1, тел.: 02/9878150, на основание чл. 16, ал.2 , чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост, чл.13, ал.5 и Глава трета и пета от Правилник за прилагане на Закона за държавната собственост (ППЗДС), чл.46 предложение първо и чл. 41 ал. 2 от ППЗДС, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект, част от сграда - публична държавна собственост, намираща се в административна сграда на Национална художествена академия:  
 
- Магазин за промишлени стоки (Обект) на бул. „Д-р Г.М. Димитров“ № 100 – самостоятелно помещение, находящо се на на първия етаж в сградата, площ 77 кв. м. 
За Обекта се подават заявление и ценова оферта.  
Имотът е със статут на публична държавна собственост. 
Предназначение на обекта - магазин за промишлени стоки
Срок на наемното отношение – 3 (три) години, целогодишно. 
Начална тръжна месечна наемна цена за Обекта е определена съгласно чл. 41 ал. 1 от ППЗДС е 450.00 (четиристотин и петдесет) лв. без ДДС и 540.00 (петстотин и четиридесет) лв. с ДДС. 
 
Разходите за електроенергия и вода за Обекта, както и други консумативи, изразходвани при експлоатация на обекта, както и такса смет, не са включени в наемната цена и същите се заплащат отделно от наемателя. 
Съгласно ЗДДС върху договорената месечна цена се начислява ДДС. 
 
Начин на плащане
 – в касата на Националната художествена академия или по банков път по сметка на НХА: 
IBAN: BG81 BNBG 9661 3100 1763 01 
Банков идентификационен код (BIC) на БНБ: BNBGBGSD 
Банка: БНБ 
Наемът се заплаща авансово ежемесечно до десето число на текущия месец.  
 
Изисквания към кандидата: Българско физическо или юридическо лице . 
 
Търгът ще се проведе 07.01.2019 г. от 10.30 часа в сградата на НХА, ул. “Шипка” №1, гр. София. 
 
Тръжната документация (60 лв. с ДДС) се заплаща в касата на Националната художествена академия или по банков път по сметка на НХА: IBAN: BG81 BNBG 9661 3100 1763 01; Банков идентификационен код (BIC) на БНБ: BNBGBGSD; Банка: БНБ – и се получава в касата на  НХА, ул. “Шипка” №1, гр. София, до 16.00 часа на 18.12.2018 г. 
 
Огледи на обекта  могат да се извършват само след закупуване на тръжна документация до 16.00 часа на 20.12.2018 г. след предварително съгласуване на времето за извършване на огледа с РСО инж. Борислав Станков тел. 02 9878150, моб. тел. 0882126677. 
 
Депозит за участие в търга:   Парична вноска в размер на 162.00 (сто шестдесет и два) лв., представляваща 30% от първоначалната тръжна цена, която се внася по сметка на НХА, най-късно до изтичане на срока за подаване на заявленията.
Сключилият договор за наем на Обекта, внася депозит за изпълнение на договора в размер на два месечни наема, който се задържа от наемодателя до прекратяването на договора, като гаранция за заплащане на наем и консумативи. Депозитът подлежи на възстановяване след прекратяване на договора, освен, ако не бъде прихванат за задължения на Наемателя към Наемодателя;
За Обекта: 
- консумативните разходи (електроенергия, вода, отопление, телефони и др.) са за сметка на наемателя. За целта наемателят следва да постави, за своя сметка, контролни електромер и водомер на входните линии на наетия обект в петдневен срок от сключване на договор за наем. 
- Заплащане на такса смет за наетия обект – пропорционално на наетата площ. 
- Заплащане на топлоенергия – пропорционално на наетия обем. 
 
Всички разрешителни, необходими за нормалната експлоатация на наетия обект се осигуряват от наемателя, за негова сметка. 
 
Предложения се подават и приемат всеки работен ден до 16.00 часа на 21.12.2018 г. в деловодството на НХА, ул. “Шипка” №1, гр. София, или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка, като върху плика се посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес.  
Търгът ще се проведе на 07.01.2019 г. от 10.30 часа в административната сграда на НХА, ул. „Шипка“ № 1, партер.