Докторска програма

2015.07.23

Националната художествена академия обявява конкурси за 2015 г. по докторска програма „Изкуствознание и изобразителни изкуства“, от професионално направление 8.2 Изобразително изкуство от област на висше образование 8. Изкуства.
Общо – 24 (двадесет и четири) в следните катедри, както следва:
 
– За редовни докторанти общо: 19
– „Живопис“ – 1 (една),
– „Стенопис“– 1 (една),
– „Скулптура“ – 1 (една),
– „Графика“ – 1 (една),
– „Плакат и визуална комуникация“ – 1 (една),
– „Изкуствознание“ – 2 (две),
– „Теория и практика на художественото образование – 1 (една),
– „Керамика“  – 1 (една),
– „Текстил, изкуство и дизайн“ – 1 (една),
– „Метал“ – 1 (една),
– „Индустриален дизайн“ – 2 (две),
– „Рекламен дизайн“ – 1 (една),
– „Дизайн на порцелан и стъкло“ – 2 (две),
– „Дизайн за детската среда“ – 2 (две),
– „Мода“ – 1 (една).
 
– За задочни докторанти общо: 5
– „Стенопис“ – 1 (една),
– „Скулптура“ – 1 (една),
– „Графика“ – 1 (една),
– „Плакат и визуална комуникация“ – 1 (една),
– „Мода“ – 1 (една).
 
Срок за подаване на документи за докторантурите най-малко 2 (два) месеца след обнародването в Държавен вестник.
За справки – тел.: 988 17 02 – Учебно-методичен отдел.
 
Кандидатите подават следните документи до 30.09.2015:
1. ЗАЯВЛЕНИЕ (свободен текст, касаещ специалността, към която се проявява интерес и заявка за западния език, за който ще се държи изпит както и формата  на обучение).
2. АВТОБИОГРАФИЯ (СV).
3. ДИПЛОМА ЗА О.К.С. МАГИСТЪР (оригинал и ксерокопие).
4. ДЪРЖАВНА ТАКСА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ – 114,00 лева

Сподели