Изложба •Кирилската азбука• в Брюксел

2018.03.15

14 март - 25 май 2018 г.
European Economic and Social Committee
 
„Кирилската азбука“ е проект на катедра „Книга, илюстрация и печатна графика“, Национална художествена академия – София и Министерство на културата на Република България. 
Изложбата представя българската художествена школа по шрифтово изкуство – пет поколения художници на шрифта от 50-те години на миналия век до днес и творби на преподаватели, докторанти и студенти от магистърска програма „Шрифт“, реализирани в учебния процес.  Авторските шрифтови образци с кирилски, гръцки и латински графеми са представени на фона на художествени артефакти от културно-историческото развитие на нашата писмена система : епиграфски паметници от първобългарски надписи и писмени извори на старобългарско писмо  с кирилска и глаголическа азбука от родината на славянските азбуки.
„Кирилската азбука“ е открит урок за българското шрифтово наследство, за  характеристиката на българските графеми, за българската система за класификация на шрифтовите семейства, за националната ни идентичност и култура, за пътят на съвременната българска кирилска азбука – новата официална азбука в системата за комуникация в Европейския съюз.
 
За първи път, с присъединяването ни към общото европейско културно пространство, пред нас реално стои предизвикателството и отговорността да бъде завършено делото на нашите учители по шрифтово изкуство и съвременната българска кирилска азбука да бъде въведена не само официално и на думи, а като приложен програмен продукт. 
Националната художествена академия е единствената държавна институция с кадрови потенциал с теоретична подготовка, практически опит и творчески възможности за осъществяване на интеракадемичен проект „Българската кирилска азбука в Европейския съюз“.
За първи път в европейската практика, Комисията може да възложи на проектантски студентски екипи от три държави от Европейския съюз реална творческа задача : да проектират съвместно трите писмени азбуки като единна графическа художествена система. 
 
С този проект ще завърши процесът на утвърждаване на съвременната графична форма на знаците от българската кирилска писмена система като уникален образ на българския графичен идентитет.на третата официална европейска писмена система в европейската комуникация. 

Сподели